ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΠΕΘ

Εγκύκλιο με θέμα: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Μέσω της εγκυκλίου γίνεται γνωστό ότι προς διευκόλυνση τόσο των υποψηφίων όσο και των αρμοδίων υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι η αίτηση υποψηφιότητας για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατατίθεται στην Διεύθυνση Διοικητικού του φορέα, στον οποίο ανήκει οργανικά και τηρείται το προσωπικό μητρώο του υποψήφιου και υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την διευκρινιστική εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *