ΥΠΠΕΘ: Διευκρινίσεις για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄/4-3-2019), και αφορούν, ειδικότερα, στη δυνατότητα χορήγησης (του υπολοίπου) της άδειας διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών στις αναπληρώτριες εκπ/κούς ή μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην περίπτωση που οι εν λόγω αναπληρώτριες ελάμβαναν μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019, διευκρινίζοντα τα ακόλουθα.

Με τη υπ’ αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκύκλιο ενημερωθήκατε για τις προαναφερθείσες διατάξεις και – στην επισήμανση υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου – για τη δυνατότητα χορήγησης στις αναπληρώτριες του υπολοίπου των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών . Η αληθής έννοια της επισήμανσης είναι ότι οι αναπληρώτριες δικαιούνται το υπόλοιπο των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα τη λήξης της άδειας λοχείας, ανεξαρτήτως εάν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

Για παράδειγμα: Εάν η άδεια λοχείας (μητρότητας) της αναπληρώτριας έληξε στις 4-2-2019, η αναπληρώτρια δικαιούται άδεια ανατροφής έως 3 μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, θεωρητικά από τις 5-2-2019 (θεωρητικά καθότι η ισχύς του νόμου άρχεται στις 4-3-2019). Βάσει της επισήμανσης υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου μπορεί να χορηγηθεί στην αναπληρώτρια το υπόλοιπο των ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα λήξης της άδειας λοχείας, ήτοι άδεια έως τις 20-5-2019, ανεξαρτήτως εάν η αναπληρώτρια έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019 (στις 4-3-2019).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *