ΥΠΠΕΘ: Έτος Μαθηματικών – Εγκύκλιος

Εγκύκλιο με αρ. 34774/ΓΔ4/1-3-2018 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ με αφορμή την ανακήρυξη του 2018 ως Έτους Μαθηματικών.

Μέσω της εγκυκλίου παρέχονται οδηγίες για την διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση σημειώνεται ότι:
 Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα έχουν ως κύριο θέμα «Τα Μαθηματικά στην Αρχαιότητα», ώστε να αναδειχτεί ότι οι ρίζες των μαθηματικών και η αφετηρία τους συνδέονται με τις ρίζες και την έναρξη της δημιουργίας του ανθρώπινου πολιτισμού στην αρχαιότητα, καθώς επίσης και ότι η θεμελίωση και ανάπτυξη των μαθηματικών έγινε κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα.
Προφανώς, εστιάζοντας στις αρχικές στιγμές των Μαθηματικών και ξεκινώντας από την αρχαιότητα, δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά στην αρχαιότητα, αλλά δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε την οικουμενικότητα και τη διαχρονικότητά τους και να προβάλουμε την εξέλιξη των μαθηματικών μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για διεπιστημονικές προσεγγίσεις των μαθηματικών μέσα από τα άλλα διδακτικά αντικείμενα και τις άλλες επιστήμες, ώστε το «Έτος Μαθηματικών» να γίνει υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη Γεωμετρία και στις δυνατότητες που προσφέρει η διδασκαλία της για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών, αλλά και για την κατανόηση και αφομοίωση των αποδεικτικών μεθόδων τόσο στα μαθηματικά όσο και γενικότερα (π.χ. απαγωγή σε άτοπο).
 Οι δραστηριότητες-εκδηλώσεις του «Έτους Μαθηματικών» πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες, να είναι ευχάριστες και να προκαλούν το ενδιαφέρον τους. Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να περιοριστούν (π.χ. μέσω διαγωνισμών) μόνο στους/στις μαθητές/μαθήτριες που έχουν υψηλές επιδόσεις και «καλή σχέση» με τα μαθηματικά.
 Δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων και όχι μόνο των μαθηματικών. Θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν τόσο η χρησιμότητά τους στην καθημερινή ζωή όσο και η σχέση τους με τις άλλες επιστήμες και τις τέχνες μέσα από διεπιστημονικές – διαθεματικές δραστηριότητες.
 Οι πληροφορίες για το Έτος Μαθηματικών και το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ και του ΙΕΠ. Οι προτεινόμενες ενδεικτικές δραστηριότητες δεν δεσμεύουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες, οι οποίοι/ες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πρωτοβουλίες για δραστηριότητες τις οποίες κρίνουν κατάλληλες για τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους.
 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. και ιδιαιτέρως οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μαθηματικών θα συνεργαστούν με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς και θα τους υποστηρίξουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων και στην επίτευξη των στόχων του «Έτους Μαθηματικών».
 Οι Σύλλογοι Διδασκόντων/ουσών σε ειδική συνεδρίασή τους προγραμματίζουν τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες των Σχολικών Μονάδων για το «Έτος Μαθηματικών». Οι δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν και κατά το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019, μέχρι το τέλος του 2018.
 Στο πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» καθιερώνεται «Ημέρα Μαθηματικών»: Σε όλες τις σχολικές μονάδες Δ.Ε., με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών, ορίζεται η «Ημέρα των Μαθηματικών», η οποία θα διατεθεί για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων με θέμα τα μαθηματικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διεξαγωγή ή η παρουσίαση του συνόλου των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη μέρα.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *