ΥΠΑΙΘ: Τροπολογία για Εργαστήρια Δεξιοτήτων, Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο, 721 νέες οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια, οργανικές θέσεις νέων κλάδων στην Δευτεροβάθμια, Λήξη μαθημάτων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά

Τροπολογία με αρ. 920/99 8.6.2021 κατατέθηκε από την Υπουργό Παιδείας στο νομοσχέδιο για το Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την τροπολογία.

Στην τροπολογία περιλαμβάνονται διατάξεις για:

  • Εργαστήρια Δεξιοτήτων,
  • Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο,
  • Νέες οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια με μεταφορά από την Δευτεροβάθμια,
  • Οργανικές θέσεις νέων κλάδων στην Δευτεροβάθμια,
  • Λήξη μαθημάτων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά.

Ειδικότερα:

Η διδακτική ενότητα με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» εισάγεται στο πρόγραμμα σπουδών και στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των θεματικών κύκλων της διδακτικής ενότητας και των επί μέρους θεματικών ενοτήτων καθενός εκ των θεματικών κύκλων, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των θεματικών κύκλων καί ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς»

Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού.

Συστήνονται 721 οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με μεταφορά από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των κλάδων ΠΕ 05 Γαλλικής 7 θέσεις, ΠΕ 07 Γερμανικής 40 θέσεις, ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών 305 θέσεις, ΠΕ 79 Μουσικής 89 θέσεις, ΠΕ 86 Πληροφορικής 94 θέσεις, ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής 171 θέσεις.

Ορίζονται οι 24323 οργανικές θέσεις των νέων κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ορίζονται οι 862οργανικές θέσεις των κλάδων ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ, ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, ΤΕΟ1.2Ο ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΤΕΟ1.29 ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕΟ1.3Ο ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΤΕΟ1.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (BOHO. ΑΚΤΙΝ.) και ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΔΕΟ1.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ, ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ, όπως αυτοί απαριθμούνται στις περ. Β’ (ΤΕ Κατηγορία) και Γ’ (ΔΕ Κατηγορία) της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021:

α) Το διδακτικό έτος λήγει στις 30 Ιουνίου.

β) Η διδασκαλία των μαθημάτων λήγει στις 25 Ιουνίου

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *