ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021- 2022

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε 6 θέσεις στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και σε 20 θέσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021- 2022 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:
α) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 30-8-2021,
β) έχουν αποσπαστεί με θητεία όπως: ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των Παιδαγωγικών ομάδων των κέντρων εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α.
γ) έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει μέχρι τις 31-8-2021.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα γίνονται δεκτές προς εξέταση.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν, από 18 /06 /2021 έως 25 /06/2021, απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στον φορέα ενδιαφέροντός τους με ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αποστολή με ταυτόχρονη κοινοποίηση τους στην οικεία διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα στοιχεία που δηλώνονται στο επισυναπτόμενο στο παρόν έντυπο αίτησης απόσπασης, έχουν την έννοια της Υπεύθυνης Δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου
νόμου.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *