ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από 31/7 έως 6/8 η υποβολή αιτήσεων

Εκδόθηκε με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 31- 07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος μέχρι και τις 07-08-2020 και ώρα 15.00.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη.

Η πρόσκληση αφορά την πλήρωση με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πάντως για θητεία που δεν θα πρέπει να υπερβεί την 31η Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Teachersapp (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) στην οποία εισέρχονται με τη χρήση των κωδικών ΤΑΧΙSΝΕΤ.

Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
(i) Προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία υποψηφίου
(ii) Λίστα επιλεγμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατά σειρά προτίμησης
(iii) Θέσεις υπηρέτησης υποψηφίου
(iv) Στοιχεία επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και συμμετοχής σε υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια
(v) Δήλωση περί ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων και περί μη ύπαρξης κωλύματος συμμετοχής κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του 30 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

Οι αιτήσεις – δηλώσεις συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:
α) Βιογραφικό σημείωμα.
β) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
δ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
ε) Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό –επιμορφωτικό έργο καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή του υποψήφιου ως τακτικού μέλους υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τουλάχιστον μία (1) πλήρη θητεία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *