ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη επιλογής 2 υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου. Από 1/8 έως 30/9/2022 η υποβολή των αιτήσεων

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων  χωρίς  διαγωνισμό, για προπτυχιακές σπουδές, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Θωμόπουλου, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη.

Στη διαδικασία για τη χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές δύνανται να συμμετέχουν άποροι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο 1ο έτος του Α΄ κύκλου σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2018-2019) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα των Αθηνών κατά σειρά Α.Ε.Ι και εφόσον κάθε φορά εξαντλούνται τα επί μέρους Τμήματα κάθε Α.Ε.Ι, ως κάτωθι:
α. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
β. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
γ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
δ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ε. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
στ. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ηλικία έως 36 ετών.


Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας αποτελεί:
 Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ’ Λυκείου του έτους 2018, όπως αυτή προκύπτει από τη Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018
 Η οικονομική αδυναμία των υποψηφίων
Εάν παρουσιαστούν φοιτητές των ανωτέρω Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συγγενείς του διαθέτη Αρχιμ. Νεοφ. Θωμόπουλου, θα διοριστούν χωρίς όρους επιλογής, με μόνη προϋπόθεση τη συγγένεια.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *