ΥΠΑΙΘ: Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

Α. Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Η προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με το ΦΕΚ αρ. 1289/Γ’/17-08-2020 με υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας έως την Τετάρτη 26/08/2020, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α`127), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/08 (ΦΕΚ Α’199), όπως προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ Α’111).

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται οι οικείες διατάξεις σε σειρά αντίστοιχων ενεργειών:

 1. «…οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού…». (ΠΔ 144/1997).
  Ως κενές θέσεις νοούνται εκείνες που απέμειναν μετά την ολοκλήρωση από τις
  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της διαδικασίας των λειτουργικών τοποθετήσεων, σύμφωνα με το 2ο σχετικό, καθώς και τυχόν θέσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα.
  Στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των
  τοποθετήσεων στα λειτουργικά κενά σύμφωνα με το 2ο σχετικό, θα προηγηθεί η
  τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ακολούθως θα εξεταστεί η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με την τοποθέτηση των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών και, τέλος, η τοποθέτηση των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.
 2. «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την
  κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν
  αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης». (ν. 4692/2020 άρθρο 48)
 3. «Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους
  προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από
  οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από
  τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ
  144/1997)
 4. «Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των
  μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του
  Ν.2413/1996» (ΠΔ 144/1997)
 5. «…Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του
  περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν
  περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο
  σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής
  μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς»
  [παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του
  άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’78)]
  Β. Ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
  Προς αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά των αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών, η ανάληψη υπηρεσίας στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και με απλή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ανάληψη υπηρεσίας με φυσική παρουσία θα γίνει στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
  Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *