ΥΠΑΙΘ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

Εγκύκλιο με θέμα: Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας
εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μετάταξης για σοβαρούς λόγους υγείας για θέσεις ανεξάρτητα από την εφαρμογή «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ως εκ τούτου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

Εν συνεχεία με ευθύνη των Δ/νσεων Εκπ/σης θα αποστέλλονται μόνον στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ (Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Τμήμα Α΄ για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Τμήμα Β΄ για εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα) τα ακόλουθα:

 1. Η αίτηση προς το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για την αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και προς την Κ.Ε.Κ. με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά,
 2. Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων,
 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη διετία από την ημερομηνία διορισμού ή προηγούμενης μετάταξης. Επιπλέον να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά,
 4. Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού.
  Η αποστολή των αιτήσεων και των επισυναπτόμενων υπηρεσιακών εγγράφων θα γίνεται μόνον με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr και όχι ταχυδρομικά.
  Για τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ασθένεια και αφορούν σε:
  α) Βεβαίωση/Πιστοποίηση ΚΕΠΑ, θα αναγράφονται στην αίτηση μόνον οι «Αριθμ. Επιτροπής» και «Αριθμ. Μητρώου ΚΕΠΑ» και δεν θα αποστέλλεται η ίδια η Βεβαίωση.
  β) Γνωματεύσεις ή/και Βεβαιώσεις Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, νοσοκομείων, ιατρών κλπ και μόνον αυτές, θα αποστέλλονται ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εμπιστευτικό» προς τη Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Τμήμα Α΄ για εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Τμήμα Β΄ για εκπαιδευτικούς Β/θμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Ακολουθεί η αίτηση

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διεύθυνση υποβολής/αποστολής αίτησης              
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ     ΟΝΟΜΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 
    
ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
    
ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘ.  ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
 
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:         
                                ΟΔΟΣΑΡΙΘ.    ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ  Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   Τ.Κ. ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦ. ΟΙΚΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ email: 

Αιτούμαι μετάταξης για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 96784/Ε2/22-7-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας» (ΑΔΑ:ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33),

ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ (ΙΔΙΟ, ΣΥΖΥΓΟ, ΤΕΚΝΟ, ΓΟΝΕΑ)ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΠΑΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΠΑΑΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
    
    
    
    
    

σε υπηρεσία/φορέα, σύμφωνα με τις παρακάτω προτιμήσεις μου.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ
 
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αριθμ. εγγράφων: …….. Αριθμ. σελίδων: ………..  Ημερομηνία……………..
   Ο/Η ΑΙΤ……………………..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *