ΥΠΑΙΘ: Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας

Απόφαση με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση . . .

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας δύναται να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η περίοδος μάθησης σε εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1ης Οκτωβρίου εκάστου έτους έως την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης σε εργασιακό χώρο, όπως
αυτές καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ώρες ημερησίως και η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και προγράμματος μάθησης εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, χρησιμοποιείται κεντρικό Πληροφοριακό
Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας το οποίο υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος και στο οποίο καταγράφονται όλα τα σχετικά δεδομένα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
  (Α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς
  τίτλων της ημεδαπής και
  (Β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων της
  ημεδαπής σε συναφείς ειδικότητες.
 2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την υπογραφή της σύμβασης μαθητείας και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας. Μη συμμόρφωσή του συνεπάγεται διακοπή του προγράμματος.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 1. Μεταξύ του μαθητευομένου και του εργοδότη συνάπτεται Σύμβαση Μαθητείας η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ. Σε περίπτωση ανηλίκου μαθητευομένου η Σύμβαση Μαθητείας υπογράφεται και από τον κηδεμόνα του.
 2. Ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της Σύμβασης Μαθητείας καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Σε αυτήν οπωσδήποτε αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/των «εκπαιδευτή/των στο χώρο εργασίας», καθώς και η επαγγελματική του ειδικότητα, η οποία πρέπει να είναι συναφής με την ειδικότητα
  της μαθητείας που εποπτεύει. Η σύμβαση συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΕΠΑ.Λ. και ο μαθητευόμενος. Η απουσία «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας» είναι αιτία μη υπογραφής ή ακύρωσης της σύμβασης.
 3. Το «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο», ημερήσιας διάρκειας οκτώ (8) ωρών, υλοποιείται με βάση τον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας της κάθε ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας.
 4. Εργοδότες δύνανται να είναι φορείς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς:
  i. Προσωρινής απασχόλησης
  ii. Τα νυχτερινά κέντρα
  iii. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
  iv. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
  Επίσης εξαιρούνται και οι επιχειρήσεις για τις οποίες οι οικίες σχολικές μονάδες δηλώνουν αδυναμία ελέγχου της διαδικασίας μάθησης στον εργασιακό χώρο.
 5. Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη καθορίζεται στο Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.
 6. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του «Προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό
  χώρο»

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 1. Οι μαθητευόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν τοεργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και το πρόγραμμα
  εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας, η ακριβής συνολική διάρκεια των οποίων καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας της αντίστοιχης ειδικότητας.
 2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητευόμενοι δικαιούνται:
  i. Κανονικής άδειας από τον χώρο εργασίας.
  ii. Αναρρωτικής άδειας με κατάθεση γνωμάτευσης θεράποντα ιατρού ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.
  iii. Να απουσιάσουν συνολικά πέντε ημέρες από το
  γνώμη του εργοδότη.
  Πέραν των ανωτέρω οι μαθητευόμενοι δεν δικαιούνται άλλου τύπου αδείας.
 3. Η διάρκεια της κανονικής άδειας που αναλογεί στη διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό
  χώρο, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ν. 1346/1983 (Α’ 46).
 4. Ο μαθητευόμενος δεν μπορεί να λάβει κανονική άδεια σε ημέρες επίσημης αργίας.
 5. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε χώρο εργασίας.
 6. Σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται τα άρθρα 657 – 658 του Αστικού Κώδικα.
 7. Ο μέγιστος αριθμός ημερών αναρρωτικής άδειας για το σύνολο του προγράμματος ορίζεται στις δεκπέντε(15)
  ημερολογιακές ημέρες.
 8. Το σύνολο των απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των ωρών του μαθήματος ειδικότητας.
 9. Σε κάθε περίπτωση για τον ακριβή υπολογισμό των ορίων απουσιών της παρ. 8, η αντίστοιχη ποσόστωση
  στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.
 10. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων απουσιών, ο ωφελούμενος του προγράμματος – μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητά του και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ενημερώνεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Υπεύθυνος Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία, ο Συντονιστής Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και ο εργοδότης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για διακοπή της σύμβασης μαθητείας.
 11. Οι ημέρες επίσημης αργίας δεν συνυπολογίζονται στις ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του
  προγράμματος. Το ίδιο ισχύει και για τις πέντε ημέρες απουσίας από τον εργασιακό χώρο για προσωπικούς
  λόγους.
 12. Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των επισήμων αργιών, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση των ημερών της κανονικής αδείας του.
 13. Σε περιπτώσεις έκτακτων υγειονομικών συνθηκών (π.χ. πανδημία COVID 19), αν μαθητευόμενος λάβει οδηγίες για κατ’ οίκον περιορισμό από αρμόδιο δημόσιο φορέα, δικαιούται να λάβει άδεια απουσίας τόσο από την εκπαιδευτική δομή όσο και από το χώρο εργασίας.
  Ο μαθητευόμενος υποβάλει στο ΕΠΑ.Λ. σχετική υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει το χρόνο τον λόγο και το χρονικό διάστημα απουσίας του, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη βεβαίωση του αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η χρονική διάρκεια κάθε τέτοιας άδειας καθορίζεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα. Οι άδειες αυτές δεν προσμετρούνται στο σύνολο των ημερών της αναρρωτικής ή κανονικής άδειας που δικαιούται ο μαθητευόμενος ούτε μειώνουν το όριο των απουσιών που δικαιούται στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, παραμένει όμως η υποχρέωση του μαθητευομένου να συμπληρώσει τις ημέρες παρουσίας σε εργοδότη που προβλέπονται από το Οδηγό Κατάρτισης Μαθητείας της ειδικότητας.
 14. Οι απουσίες και άδειες των μαθητευομένων καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. Υπεύθυνοι για την ορθή και έγκαιρη καταγραφή της πληροφορίας αυτής είναι οι φορείς εποπτείας υλοποίησης του προγράμματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *