ΥΠΑΙΘ: Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από 16/12 η υποβολή αιτήσεων

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας καλούνται: τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ΄/13-8-2020 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης από την Τετάρτη 16 έως και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
α. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα ανεξαρτήτως υποβολής αίτησης
αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκύκλιο κατά το χρονικό
διάστημα από 14-19/8/2020.
β. Οι υποψήφιοι που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη
λειτουργικών κενών τα οποία είχαν προκύψει από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του
νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020). Στην περίπτωση αυτή δεν καθίσταται εφικτή η
διενέργεια πρόσληψης για τους υποψήφιους, οι οποίοι κατά τη μηχανογραφική ροή προσλήψεων με την
παρούσα διαδικασία, θα έχουν ενεργή σύμβαση στο ΟΠΣΥΔ.

Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή
απενεργοποιηθεί [άρθρο 3, παρ. 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) Υ.Α.].

Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο για πρόσληψη σε συγκεκριμένες ομάδες σχολικών
μονάδων ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *