ΥΠΑΙΘ: Ανάληψη υπηρεσίας Αποσπασμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Υπεύθυνη Δήλωση.

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 να γίνεται δεκτή με Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ελληνικού Κράτους gov.gr και να αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Πατήστε εδώ για να εκδώσετε Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Είμαι αποσπασμένος/η στο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ _________ και αδυνατώ να παρουσιαστώ στο σχολείο που έχω οριστική/προσωρινή τοποθέτηση (_______) προκειμένου να αναλάβω υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018. Για το λόγο αυτό επιθυμώ να κάνω χρήση της σχετικής διευκόλυνσης που περιγράφεται στο με αριθμ. πρωτ. 81562/Ε2/ 26.06.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Δηλώνω επίσης, ότι επικοινώνησα με τον διευθυντή του σχολείου της οριστικής/προσωρινής τοποθέτησής μου και τον ενημέρωσα προκειμένου να με καταγράψει στο πρακτικό της 20ης Ιουνίου 2020 ως δικαιολογημένα απόντα /απούσα, βάσει του παραπάνω εγγράφου και σε συνεννόηση μαζί του ρυθμίστηκε το θέμα της θερινής υπηρεσίας μου.

Σε διαφορετική περίπτωση, να γίνεται δεκτή Υπεύθυνη Δήλωση που αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποστέλλεται και ταχυδρομικά.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης . Αφορά στο 2018 απαιτείται επικαιροποίηση ως προς το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (81562/Ε2/ 26.06.2020) καθώς και την ημερομηνία του πρακτικού του Συλλόγου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υπεύθυνη Δήλωση για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Αφορά στο 2018 απαιτείται επικαιροποίηση ως προς το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (81562/Ε2/ 26.06.2020) καθώς και την ημερομηνία του πρακτικού του Συλλόγου

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *