ΥΠΑΙΘΑ: Υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ. Από 23 μέχρι 28 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής

Εγκύκλιος με θέμα : Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Όπως προβλέπεται στην ως άνω απόφαση, τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που διορίστηκαν σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) με το ΦΕΚ 2064/Γ΄/16-08-2023 και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Τετάρτη 23 έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.
Η αίτηση των μελών ΕΕΠ θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο eep-evp@minedu.gov.gr με κοινοποίηση στο email Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) όπου ανήκει οργανικά το μέλος
ΕΕΠ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *