ΥΠΑΙΘΑ: Πρoκήρυξη 47 θέσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2024. Μέχρι 31 Μαϊου η υποβολή αιτήσεων

Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2024 εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους συμπληρωμένες και εκτυπωμένες σε μορφή word (και όχι συμπληρωμένες χειρόγραφα) τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
  Στην ελληνική αίτηση μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες. Όσον αφορά στην αγγλική αίτηση, πρέπει να υποβληθεί για κάθε χώρα χωριστά.
 • Να υποβάλουν συνημμένο βιογραφικό.
 • Να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
 • Να προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από 01 – 10 – 2024 έως και 31 – 12 – 2024, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται πριν από την επίσκεψη.
 • Να υποβάλουν πρόσκληση από ομόλογό τους στην χώρα υποδοχής (οι υποψήφιοι διδάκτορες πρόσκληση από Καθηγητή της αλλοδαπής).
 • Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986).

  2) Οι υποψήφιοι Διδάκτορες υποβάλλουν και βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, στην οποία
  θα αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους
 • Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *