ΥΠΑΙΘΑ: Με Υπεύθυνη Δήλωση η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Έκδοση από το gov.gr. Ενδεικτικό κείμενο

Εγκύκλιος με θέμα: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Είμαι αποσπασμένος/η στο ΠΥΣ…. ή έχω άδεια και αδυνατώ να παρουσιαστώ στο σχολείο ( ) που έχω οργανική / προσωρινή τοποθέτηση προκειμένου να αναλάβω υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024.
Για το λόγο αυτό επιθυμώ να κάνω χρήση της σχετικής διευκόλυνσης που περιγράφεται στο με αρ. πρ. 68181/Ε2/18/6/2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ.
Δηλώνω επίσης ότι επικοινώνησα με τον διευθυντή του σχολείου της οργανικής/προσωρινής τοποθέτησής μου και τον ενημέρωσα προκειμένου να με καταγράψει στο πρακτικό της 28ης Ιουνίου 2024 ως δικαιολογημένα απούσα/απόντα βάσει του παραπάνω εγγράφου και σε συνεννόηση μαζί του ρυθμίστηκε το θέμα της θερινής υπηρεσίας μου.
Επιπλέον δηλώνω και ότι θα αποστείλω την παρούσα υπεύθυνη δήλωση και ταχυδρομικά στο σχολείο της οργανικής / προσωρινής τοποθέτησης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *