ΥΠΑΙΘΑ: Επιδοτήσεις της Ιταλικής Κυβέρνησης για ανταλλαγές επισκέψεων ερευνητών, καθηγητών, εμπειρογνώμων και προσωπικοτήτων και επαγγελματιών του Πολιτισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επισκέψεων στο εξωτερικό και στην Ιταλία, ξένων και Ιταλών ερευνητών, καθηγητών, εμπειρογνώμων, προσωπικοτήτων και επαγγελματιών του Πολιτισμού.
Ο κύριος στόχος της χρηματοδότησης είναι η ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών, πολιτιστικών και επιστημονικών έργων μεταξύ ξένων και ιταλικών θεσμών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο στην Ιταλία, όσο και για αποστολές στο εξωτερικό Ιταλών ομόλογών τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Τονίζεται ότι θα γίνουν
δεκτές μόνο αιτήσεις συνεισφοράς από ερευνητές, καθηγητές, ειδικούς, προσωπικό και πολιτιστικές προσωπικότητες, είτε Ιταλούς είτε ξένους, που κατέχουν επίσημη πρόσκληση από ένα πανεπιστημιακό ή πολιτιστικό ίδρυμα, κατά προτίμηση στο πλαίσιο των ισχυόντων Διμερών Συμφωνιών και Εκτελεστικών Προγραμμάτων Πολιτιστικής Συνεργασίας.
Επισημαίνεται επίσης ότι οι αποστολές θα πρέπεινα πραγματοποιηθούν έως τις 14 Νοεμβρίου 2023 και όλες οι αιτήσεις για αποστολές που θα λάβουν χώρα μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα ληφθούν υπόψη.
Στους καθηγητές, εμπειρογνώμονες και προσωπικότητες του πολιτισμού που προσκαλούνται από ακαδημαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς Ιταλίας για σπουδές ή έρευνες, μπορεί να χορηγηθεί μια κατ’αποκοπή επιδότηση που θα καλύπτει μέρος των εξόδων διαμονής.
Η επιδότηση ανέρχεται σε ένα εφάπαξ και συνολικό ποσό, το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

 για τις πρώτες 6 ημέρες, 120 ευρώ την ημέρα;
 Για την έβδομη και όγδοη μέρα, 93 ευρώ την ημέρα.
Δεν προβλέπεται επιδότηση πέραν των 8 ημερών. Η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 906 ευρώ. Για τον υπολογισμό, μετρούν μόνο οι ημέρες στις οποίες πραγματοποιείται πολιτιστική/ερευνητική δραστηριότητα.
Διαδικασία υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στο Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών (segreteria.iicatene@esteri.it) τουλάχιστον 40 μέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού τα ακόλουθα έγγραφα (τα συνημμένα έγγραφα διατίθενται στο file “forms_ita_gr”):
All. 1 Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (συνημμένο)
All. 2 Επιστολή πρόσκλησης του πανεπιστημιακού ή πολιτιστικού φορέα της Ιταλίας
All. 3 Επιστολή αποδοχής της πρόσκλησης
All. 4 Βιογραφικό σημείωμα
All. 5 Αντίγραφο εγγράφου ταυτότητας σε ισχύ
All. 6 Έντυπο πληροφόρησης για την προστασία προσωπικών δεδομένων υπογεγραμμένο για αποδοχή (συνημμένο)
All. 7 Έντυπο με τα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, συμπληρωμένο και απεσταλμένο αποκλειστικά σε μορφή Word (συνημμένο). Δεν θα γίνουν δεκτά άλλα αρχεία, όπως π.χ. pdf.
All. 8 Τυχόν άλλα χρήσιμα έγγραφα
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι επιχορηγήσεων οφείλουν να αποστείλουν εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση της αποστολής:

  1. μια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
  2. τις κάρτες επιβίβασης για τα ταξίδια μετάβασης και επιστροφής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *