Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1752/17-5-2019 η με αρ. πρωτ. 77877/Δ7/17-5- 2019(ΑΔΑ:ΩΡΨΛ4653ΠΣ-81Τ) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων».

Κατόπιν τούτου, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. ορίζεται ως ακολούθως:

Έκδοση προκηρύξεων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης 23/05/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 05/06/2019

Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του 20/06/2019

Κατάθεση ενστάσεων 21/06/2019 έως 25/06/2019

Εκδίκαση ενστάσεων 26/06/2019 έως 28/06/2019

Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων 06/06/2019 έως 28/06/2019

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δεκτών υποψηφίων 28/06/2019

Κατάθεση ενστάσεων 01/07/2019 έως 03/07/2019 2

Εκδίκαση ενστάσεων 04/07/2019 έως 08/07/2019

Ανακοίνωση αναμορφωμένων προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά 09/07/2019

Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων 09/07/2019

Διενέργεια συνεντεύξεων 12/07/2019 έως 09/08/2019

Κατάρτιση οριστικού αξιολογικού πίνακα 12/08/2019

Επικύρωση και ανάρτηση τελικού αξιολογικού πίνακα-Πρόσκληση υποβολής δήλωσης σειράς προτίμησης των Κ.Ε.Α. της οικείας Π.Δ.Ε. από τους εγγεγραμμένους στον τελικό αξιολογικό πίνακα 13/08/2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης σειράς προτίμησης των Κ.Ε.Α της οικείας Π.Δ.Ε. από τους εγγεγραμμένους στον τελικό αξιολογικό πίνακα 16/08/2019

Έκδοση αποφάσεων τοποθέτησης από του οικείους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης Έως 20/08/2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *