Σύσταση Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.)

Στο άρθρο 30 του νομοσχεδίου για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής περιλαμβάνονται οι διατάξεις που ορίζουν την σύσταση του  Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.).

Μέλη του  Ε.ΣΟ.Μ. (με τους αναπληρωτές τους), που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από υπόδειξη των κατά περίπτωση αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων,   είναι:

α) δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τους οποίους ο ένας ορίζεται ως Συντονιστής του Ε.Σ.Ο.Μ.,

β) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.),

δ) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),

ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.),

στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.),

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.),

η) ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.),

θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),

ι) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),

ια) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.),

ιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ο.Μ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας πριν από τον ορισμό των νέων μελών, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον ορισμό των νέων. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Το Ε.Σ.Ο.Μ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από υπαλλήλους του ανωτέρω Υπουργείου, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την απόφαση της συγκρότησής του.

Τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Μ. δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτό κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων και των οδοιπορικών τους.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το άρθρο 30 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *