Συμπληρωματικές αποσπάσεις στο εξωτερικό: Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες

Αναρτήθηκε ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες  στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου, που κυρώθηκε με την αριθμ. 148191/Η2/18-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΖΙ46ΜΤΛΗ-ΧΔΟ) Υπουργική Απόφαση.

O Πίνακας σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *