Στο Τεχνικό Επιμελητήριο η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών

Με κοινή απόφαση των Οικονομικών, περιβάλλοντος & ενέργειας και Μεταφορών & Υποδομών ανατέθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος η υλοποίηση του έργου της ψηφιοποίησης των Οικοδομικών αδειών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Υποχρεώσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Για την ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος οφείλει να:
• Λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή εκτέλεσης και να προκηρύξει σχετικούς διαγωνισμούς σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή και καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες του αρχείου των υπηρεσιών στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος
• υποστηρίξει την δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων με υψηλή διαθεσιμότητα παρέχοντας διαδικτυακή πρόσβαση, υποστήριξη συστημάτων, προσαρμογές αποδοτικότητας και θα προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργία αυτών,
• προωθήσει την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος (εφαρμογές και δεδομένα) σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας,
• συντηρεί το λογισμικό του συστήματος και τον τυχόν απαιτούμενο εξοπλισμό έτσι ώστε αυτά να μπορούν να διαθέτουν τις τελευταίες εκδόσεις εφόσον απαιτηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόδοση και
ασφάλεια,
• υποστηρίζει τις υπηρεσίες στις οποίες βρίσκονται οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών κατά την διάρκεια του έργου.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *