Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για τους διορισμούς μονίμων. Μέχρι 1/3 η προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 13 τ. Α΄ /29-1-2019 ο νόμος 4589/29-1-2019 με θέμα: Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις, που περιλαμβάνει και τις διατάξεις για του διορισμούν μονίμων εκπαιδευτικών.

Tο αργότερο εντός ενός (1) μήνα από σήμερα, που δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. ο νόμος με το Σύστημα Μόνιμων Διορισμών, θα εκδοθεί η Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., με τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 13 τ. Α΄ 29-1-2019 (ν. 4589/29-1-2019)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *