Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχοντας υπ’ όψη:

  • Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Την υπ’ αριθμ. 3/18-01-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης της παρούσας Πρόσκλησης,

προσκαλεί:

τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) και εν ενεργεία Σχολικούς Συμβούλους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στην αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας.

Κάθε εν ενεργεία Εκπαιδευτικός ή Σχολικός Σύμβουλος (Εμπειρογνώμονας για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης) μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε ένα αντικείμενο.

Για την εκπόνηση ή/και αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού οι Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το αντικείμενο του έργου τους, το οποίο θα τελεί υπό την καθοδήγηση και τις τυχόν υποδείξεις των Συντονιστών του Ι.Ε.Π. από την ημερομηνία επιλογής τους το αργότερο μέχρι την 30/04/2018.

Τα ακριβή ατομικά παραδοτέα εκάστου εμπειρογνώμονα θα προσδιοριστούν μετά την επιλογή τους και μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων Συντονιστών του Ι.Ε.Π. (για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη Β’ και Γ’ Λυκείου στο αντικείμενο της Ιστορίας, και για το Λύκειο στα αντικείμενα των Λατινικών, της Φιλοσοφίας και της Ψυχολογίας).

Η παρακολούθηση της αναμόρφωσης ή/και εκπόνησης των Π.Σ. και του τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και η παραλαβή των παραδοτέων των επιλεγέντων Εμπειρογνωμόνων θα γίνει από τους αρμόδιους Συντονιστές του Ι.Ε.Π.. Εν συνεχεία, οι Συντονιστές θα εισηγούνται σχετικά προς το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Οι εν ενεργεία Εκπαιδευτικοί και εν ενεργεία Σχολικοί Σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τουλάχιστον:

α) οκταετή διδακτική εμπειρία,

β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφή με τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου,

γ) εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, ή και εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, ή/και συμμετοχή στη δράση της αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης που πραγματοποιήθηκε από το Ι.Ε.Π. κατά τη σχολική χρονιά 2016-17, ή/και εμπειρία σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση, ή/και εμπειρία στην εκπόνηση ή/και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικο

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από 19/01/2018 και ώρα 12:00 μεσημβρινή έως τις 26/01/2018 και ώρα 11:59 μεσημβρινή. 

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *