Προαγωγικές και Απολυτήριες εξετάσεις Γενικού Λυκείου: Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. Τροποποίηση

Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 102474/Δ2/20-08-2021 Υ.Α. με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι
μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα» (Β΄ 4134)
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *