Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ-ΙΕΚ-ΕΣΚ: Διακυβέρνηση του συστήματος, Προγράμματα μάθησης, Αξιολόγηση, Συμμετοχή εργοδοτών, Χρηματοδότηση

Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας και Εργασίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση

Ως Μαθητεία ορίζονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:
α) συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%),
β) βασίζονται σε Οδηγούς Κατάρτισης,
γ) καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,
δ) βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη
και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
ε) προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

Ως Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων μάθησης που ακολουθούν οι μαθητευόμενοι και περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) που περιγράφονται στα μαθησιακά αποτελέσματα του Οδηγού Κατάρτισης ο οποίος αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

Ως Ημερολόγιο Μάθησης στο χώρο εργασίας ορίζεται το ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος Μάθησης σε εργασιακό χώρο. Το έντυπο συμπληρώνεται εβδομαδιαίως από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και από το οποίο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δομής.

Ως Οδηγοί Κατάρτισης στη μαθητεία ορίζονται οι οδηγοί που περιλαμβάνουν το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται ιδίως οι διατάξεις για την ειδικότητα και τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τις επαγγελματικές λειτουργίες και τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πιστωτικές μονάδες, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραμμα με τη διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, την εκπαιδευτική μεθοδολογία απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως η μάθηση στη μονάδα κατάρτισης, μάθηση σε χώρο εργασίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, τα προσόντα εκπαιδευτών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπου απαιτείται, τα μέσα διδασκαλίας, τις διαδρομές απόκτησης των προσόντων, τη διαδικασία
πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που έχουν ήδη συνταχθεί σύμφωνα με τον ν. 4186/2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Προγράμματα μάθησης σε εργασιακό χώρο

Για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας αναπτύσσονται και εφαρμόζονται Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο που περιλαμβάνουν τον κύριο κορμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων (των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων) που απαιτούνται για την αρχική πρόσβαση ενός αποφοίτου στη συγκεκριμένη ειδικότητα (επαγγελματικές προδιαγραφές) ή/και για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων ή/και εξειδικεύσεων επί ειδικοτήτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αναπτύσσονται μεμονωμένα (σε διακριτές ενότητες) ή σε συνδυασμό (τεχνικές και οριζόντιες δεξιότητες από κοινού).

Τα Προγράμματα Μάθησης σε εργασιακό χώρο μπορούν να προβλέπουν οδηγίες μάθησης και αξιολόγησης.

Συμμετοχή εργοδοτών

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις
, οι οποίοι στο πλαίσιο της παρούσας καλούνται «εργοδότες».

Εξαιρούνται οι φορείς:
α) Προσωρινής απασχόλησης,
β) Τα νυχτερινά κέντρα,
γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης,
δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών,
ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *