Παράταση Θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης.

Παράταση της θητείας των στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και παράταση της ισχύος των πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων προβλέπεται στα άρθρα 52 κα 53 αντίστοιχα του Σχεδίου Νόμου “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως.

Ειδικότερα:

Άρθρο 52
Παράταση θητείας στελεχών της εκπαίδευσης


Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών.


Άρθρο 53
Παράταση ισχύος πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων


Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *