Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021: Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου. Υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων των υποψηφίων

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο υπουργικές αποφάσεις:

Α) Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2020-2021 και

Β) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/ 20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *