Πανελλαδικές Εξετάσεις: Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προθεσμίες

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη.

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων
καθορίζεται σε επτακόσιους τριάντα (730) και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή
Αξιωματικών σε εβδομήντα (70).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως
Δόκιμοι Υπαστυνόμοι ή Δόκιμοι Αστυφύλακες, έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες
πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία. Οι
ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία, αποκτούν αυτοδίκαια την
Ελληνική Ιθαγένεια από την κατάταξή τους. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν τα
ακόλουθα προσόντα:

 1. Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου
  2020, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1995 και μεταγενέστερα.
 2. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε
  εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της
  Χώρας.
 3. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστωμένη από την
  αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη
  σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών του Στρατού Ξηράς
  (Κατεύθυνση Όπλων), κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 11/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-17),
  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα
  στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
 5. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην
  πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των
  καθηκόντων τους.
 1. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ, χωρίς
  υποδήματα.
 2. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των
  εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος,
  προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της
  ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας,
  πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης
  κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος,
  ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας
  ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
  συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης,
  απιστίας, επαιτείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής,
  ζωοκτονίας, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο
  τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3)
  μηνών.
  Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, μπορούν να
  συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν κατατάσσονται στο ΢ώμα, αν μέχρι το
  χρόνο έκδοσης της διαταγής κατάταξης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη
  αθωωτική απόφαση.
  Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για
  τα παραπάνω εγκλήματα.
 3. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω
  και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 4. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.

Α. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

 1. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο
  Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης
  υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή του
  κατά περίπτωση νόμιμου τίτλου παραμονής για τους ομογενείς, από τη
  δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 12-06-2020.
 2. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.τ.λ.»
  (Ν. 2552/1997, σε συνδυασμό με το Ν. 2909/2001), θα υποβάλουν την αίτηση
  με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τη δημοσίευση της παρούσας
  προκήρυξης μέχρι την 15:00 ώρα της 31-07-2020, στο Αστυνομικό Σμήμα της
  κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις
  Χώρες που διαμένουν.
 3. Μετά τις ημερομηνίες αυτές δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.
  Επιπλέον, αίτηση που υποβάλλεται με τρόπο διαφορετικό από τον
  οριζόμενο στην παρούσα προκήρυξη, όπως ενδεικτικά με συστημένη
  επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν θα
  γίνεται δεκτή.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *