Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων: Ανακοίνωση για τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Η ΠΕΣΣ από την αρχή της διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, αλλά και μετά την ψήφιση του νέου νόμου (4547/12-6-2018), έχει τονίσει και έχει αναδείξει τις προβληματικές περιοχές του νέου θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου και αρνείται να αποδεχθεί την ενοχοποίηση των Σχολικών Συμβούλων για τα κακώς κείμενα στην Εκπαίδευση με την κατάργηση του θεσμού περιλαμβάνοντας, παράλληλα, κριτήρια αποκλεισμού εκπαιδευτικών οι οποίοι υπηρέτησαν σε θέσεις Σχολικών Συμβούλων.
Οι κρίσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), που ολοκληρώθηκαν με την
επικύρωση των πινάκων από τον Υπουργό Παιδείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ανέδειξαν
μέρος των συνεπειών που είναι αποτέλεσμα της απουσίας ενός συγκροτημένου διαλόγου
με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τους επιστημονικούς φορείς του στελεχιακού
δυναμικού στην Εκπαίδευση, αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα που θέτουν σε
αμφισβήτηση την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής των νέων
στελεχών στην Εκπαίδευση.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
• Οι κρίσεις στελεχών σε αυτό το επίπεδο για πρώτη φορά στην ιστορία της Εκπαίδευσης δεν έγιναν από Κεντρικά αλλά από Δεκατρία (13) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (ΠΣΕ) με Πρόεδρους τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέλη τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είχαν επιστημονικά προσόντα που υπολείπονταν των προσόντων των υποψηφίων.
• Η θητεία των Σχολικών Συμβούλων δεν αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως διδακτική
και έτσι σύμφωνα με το άρθρο 24/3/β/ββ ένας εκπαιδευτικός που έχει υπηρετήσει ως
Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να πάρει το πολύ δύο (2) μόρια από τα δέκα (10) συνολικά
της διδακτικής υπηρεσίας τα οποία μπορεί να πάρει ένας Εκπαιδευτικός που υπηρετεί
σε σχολείο. Δηλαδή με αυτό μόνο το κριτήριο δημιουργείται μια δυνάμει διαφορά εις
βάρος των Σχολικών Συμβούλων οχτώ (8) μορίων.
• Αποκλείστηκαν όσοι Εκπαιδευτικοί δεν είχαν πτυχίο γλωσσομάθειας.
• Αποκλείστηκαν όσοι Εκπαιδευτικοί δεν είχαν πιστοποιητικό ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου, αν και
όπως είναι γνωστό, δεν έχουν γίνει εξετάσεις πιστοποίησης τα τελευταία τέσσερα
χρόνια.
• Τα επιστημονικά προσόντα υποτιμήθηκαν μέσω της εξαιρετικά μειωμένης
μοριοδότησης τους και οι Σχολικοί Σύμβουλοι ισοτιμήθηκαν αρχικά με τους
Υποδιευθυντές και τελικά με τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, ως προς την
διοικητική εμπειρία.
• Η συνέντευξη μοριοδοτήθηκε με 14 μόρια, όσο περίπου και το σύνολο των
επιστημονικών προσόντων και για πρώτη φορά τέθηκαν σε σχετικές κρίσεις στελεχών
στην εκπαίδευση αποκλεισμοί μέσω της υπολειπόμενης θητείας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι κρίσεις σε αυτό το πρώτο επίπεδο επιλογής στελεχών στην Εκπαίδευση (ΣΕΕ), να έχουν έντονα προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας, αφού εμφανίστηκαν πλήθος καταστάσεων όπως:
• Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων έγινε σε πολλές περιπτώσεις κατά
ομολογία αιρετών που συμμετείχαν στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΣΕΕ όχι
όπως ο νόμος ορίζει από τα μέλη των Συμβουλίων αλλά από υπάλληλους των
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και Εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσμα
αυτής της κατάστασης ήταν να γίνει σωρεία λαθών και εκπαιδευτικοί που δεν είχαν
αποκλειστεί στους πρώτους πίνακες που δημοσιεύτηκαν να αποκλειστούν στη
συνέχεια, με κοινοποίηση νέων αναμορφωμένων πινάκων μη δεκτών υποψήφιων μετά
από λίγες ημέρες.
• Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί για τελείως τυπικούς λόγους, όπως γιατί δεν είχαν
τικάρει το αντίστοιχο τετραγωνάκι της ειδικότητάς τους στην αίτησή τους.
• Αποκλείστηκαν εκπαιδευτικοί είτε γιατί δεν είχαν επισυνάψει μετάφραση του πτυχίου
της γλωσσομάθειάς τους, παρότι είχαν μεταπτυχιακούς τίτλους από Πανεπιστήμια του
εξωτερικού και είχαν επισυνάψει τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ και τον
ΔΟΑΤΑΠ, είτε γιατί προσκόμισαν κατά τη φάση των ενστάσεων την μετάφραση.
• Δόθηκαν λανθασμένες μοριοδοτήσεις διδακτικής υπηρεσίας μέσω των πιστοποιητικών
υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που εξέδωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για
παράδειγμα υποψήφιος που ήταν στον σχετικό πίνακα πρώτος με 10 μόρια διδακτικής
υπηρεσίας, βρέθηκε τελευταίος μόνο μετά την διόρθωση του λανθασμένου ΠΥΜ, αφού
του αφαιρέθηκαν 7 μόρια.
-Υπάρχουν άραγε κι άλλες περιπτώσεις λανθασμένων μοριοδοτήσεων με λάθος ΠΥΜ;
– Έγινε έλεγχος όλων των ΠΥΜ και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων;
• Τα 13 ΠΣΕ ερμήνευσαν και μοριοδότησαν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια ακριβώς
κριτήρια του ν.4547/18 με αποτέλεσμα ένας Εκπαιδευτικός που δεν επιλέγεται ως ΣΕΕ
από το ΠΣΕ σε μια ΠΔΕ, θα μπορούσε να είχε επιλεγεί, αν είχε υποβάλει υποψηφιότητα
σε άλλη ΠΔΕ.
• Στις συνεντεύξεις φτάσαμε στο σημείο η μοριοδότηση να ξεπεράσει ακόμα και το
μέγιστο επιτρεπτό όριο των 14 μονάδων αφού αν συγκρίνει κανείς τον τελικό πίνακα
και τον πίνακα προ συνεντεύξεων, προκύπτει μαθηματικά ότι υποψήφιος έχει
βαθμολογηθεί κατά τη συνέντευξη με βαθμό μεγαλύτερο του 14 που αποτελεί και το
μέγιστο δυνατό βαθμό. (Άρθρο 24/&4).
• Σε κάποιες περιπτώσεις μετά τη συνέντευξη, υποψήφιοι ανέβηκαν δεκάδες θέσεις
ώστε τελικά να επιλεγούν, ενώ κάποιοι άλλοι με πολλά επιστημονικά προσόντα και σε
υψηλή θέση στους πίνακες πριν τη συνέντευξη βρέθηκαν τελικά εκτός επιλογών.
• Στις συνεντεύξεις σε κάποια ΠΣΕ έγιναν προς υποψήφιους οι οποίοι ήταν Σχολικοί
Σύμβουλοι ερωτήσεις που δεν είχαν καμιά σχέση με το πλαίσιο της διεκδικούμενης
θέσης με τις οποίες ζητούνταν να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του ν.4547/18, ή υπέρ ή
κατά της ενεργειών της ΠΕΣΣ.
Η ΠΕΣΣ θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις με τον ν.4547/18 δεν θωρακίζουν έναντι της εκπαιδευτικής κοινότητας τα επιλεγόμενα στελέχη με το κύρος που τους αρμόζει, αφού δεν διασφαλίζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των επιλογών.
Αρνητικά επίσης στοιχεία των συγκεκριμένων επιλογών ΣΕΕ είναι ότι δεν υπήρξαν
υποψήφιοι ακόμα και σε ειδικότητες πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, ενώ σε
αρκετές περιπτώσεις οι υποψήφιοι ήταν όσες και οι προσφερόμενες θέσεις.
Κρίσεις όπως οι παραπάνω είτε εν εξελίξει κρίσεις χωρίς κριτήρια, εγείρουν αμφισβητήσεις, απογοητεύουν εκπαιδευτικούς με προσόντα οι οποίοι περιθωριοποιούνται, θέτουν στο προσκήνιο τις πολιτικές γειτνιάσεις ως παράγοντα έκβασης των επιλογών και δοκιμάζουν τη σταθερότητα του εκπαιδευτικού συστήματος εντάσσοντάς το στο πεδίο των πολιτικών αντιπαραθέσεων.
Ωστόσο οι κρίσεις βρίσκονται ακόμα στο πρώτο στάδιο και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όταν συσταθούν, δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτόνομα, γιατί υπάρχουν μεγάλες συνέργειες και διασυνδέσεις μεταξύ των υποστηρικτικών δομών.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό σύστημα στο επίπεδο των δομών, πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από το ν.4547/18 κρίσεις, που αναφέρονται στη στελέχωση των ΚΕΣΥ και των ΚΕΑ και να καθορισθεί το καθηκοντολόγιο όλων των επιμέρους δομών και στελεχών της εκπαίδευσης.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.351.1/ 22 /
141872 /E3/03-09-2018 (ΦΕΚ 3813 τ. Β /04-09-2018) εντός πέντε (5) το πολύ μηνών και
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2019.
Αυτό σημαίνει ότι εντός του διδακτικού έτους 2018-19 και μέχρι και τον Φεβρουάριο του
2019 θα γίνονται σχεδόν κάθε μήνα κρίσεις, και για την έκδοση των κανονισμών
λειτουργίας θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και το σύστημα θα προσπαθεί να βρει
ισορροπίες διαρκούντος του σχολικού έτους.
Η Εκπαίδευση όμως εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων δεν αντέχει τέτοιες καταστάσεις. Οι Εκπαιδευτικοί χρειάζονται άμεσα, πλήρη, συνεχή και όχι αποσπασματική στήριξη, σε πολλά επίπεδα, που παρέχονται από δομές που καταργούνται χωρίς ακόμα να υπάρχουν οι νέες δομές που για να δημιουργηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά θα χρειαστούν πολλοί μήνες ακόμα και πέραν του Φεβρουαρίου 2019.
Η ΠΕΣΣ εκφράζει, για μια ακόμη φορά, την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για τις διαδικασίες επιλογής και την βεβιασμένη εφαρμογή ενός πολυδαίδαλου συστήματος νέων φορέων χωρίς ουσιαστική μελέτη και χωρίς διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα ενάντια ακόμα και στο πόρισμα του Εθνικού διαλόγου για την Παιδεία.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση της Π.Ε.Σ.Σ. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *