ΟΛΜΕ: Σχετικά με την απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία – Ατομική/Συλλογική δήλωση

Αθήνα, 22/03/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία – Ατομική/Συλλογική δήλωση

 Η ΟΛΜΕ σε εκτέλεση της από 5.9.2020 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. προκήρυξε στις 8.2.2021 απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως από την άσκηση των καθηκόντων τους που συνδέονται με τις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36  ν.4692/2020, της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων. Η προκηρυχθείσα στις 8.2.2021 απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει συνδικαλιστικά και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και για τους οποίους η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων εξειδικεύτηκε με την με αρ.6/8.3.2021 εγκύκλιο του Προέδρου της ΔΕΠΠΣ, δοθέντος ότι:

  • Η ΟΛΜΕ αντέδρασε με την προκηρυχθείσα στις 8.2.2021 απεργία-αποχή στο όλο σύστημα των ρυθμίσεων του ν.4692/2020 που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
  • Η ΟΛΜΕ κήρυξε απεργία-αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 33, 34, 35 και 36  ν.4692/2020, της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εφαρμοστικών τούτης εγκυκλίων,.
  • Η με αρ.6/8.3.2021 εγκύκλιος του Προέδρου της ΔΕΠΠΣ «Εφαρμογή του Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία αποτελεί τέτοια εφαρμοστική εγκύκλιο, αφού σύμφωνα με το προοίμιό της αφ’ενός μεν έχει εκδοθεί σε εκτέλεση των άρθρων 21,23,33,34 και 35 ν.4692/2020 αφ’ετέρου της κατ’εξουσιοδότηση του ν.4692/2020 εκδοθείσας με αριθμό 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Η εν λόγω εφαρμοστική εγκύκλιος του Προέδρου της ΔΕΠΠΣ εξειδικεύει τον τρόπο και την διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων των Πειραματικών και Πρότυπων σχολείων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ’αριθμ.6603/ΓΔ4/2021 υπουργικής αποφάσεως στην οποία ρητώς παραπέμπει και η οποία άλλωστε στο άρθρο 2 αυτής ορίζει ότι «Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας εφαρμόζουν κάθε έτος διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, ως προς τη λειτουργία τους και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου», με αποτέλεσμα να καταλαμβάνονται από το καθ’υλην πεδίο εφαρμογής της ρητώς και τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Ενόψει των ανωτέρω, η προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει συνδικαλιστικά και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Υπενθυμίζουμε δε ότι όσοι εκ των συναδέλφων που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία επιθυμούν να δηλώσουν απεργία-αποχή μετά τις συνεδριάσεις του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων, διαφοροποιώντας την ψήφο τους, έχουν κάθε σχετικό δικαίωμα.


ΑΤΟΜΙΚΗ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

Με την  παρούσα δηλώνω ότι απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 21,23,33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω  στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου που σχετίζονται με κάθε διαδικασία που κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020, της κατ’ εξουσιοδότηση τούτου υπουργικής απόφασης και της εφαρμοστικής τούτων με αρ.6/8.3.2021 εγκυκλίου του Προέδρου της ΔΕΠΠΣ.

Για να δείτε το αρχείο σε pdf … εδώ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *