ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΓΕΛ: Νέα Συμπληρωματική απόφαση

Απόφαση με θέμα: Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 105342/Δ2/12-08-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΖ4Ξ46ΜΤΛΗ-Χ9Τ)
«Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-21» όπως έχει συμπληρωθεί με την με αρ. πρωτ. 117516/Δ2/08-09-20 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΑ2Φ46ΜΤΛΗ-ΕΛΑ)
εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *