Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν αίτηση μετάταξης

Εγκύκλιο με αρ. 207949/Ε2/28-11-2017 εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ μέσω της οποίας δίνονται οδηγίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που  υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στις θέσεις που προκηρύσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, μέσω της εφαρμογής «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (https://hr.apografi.gov.gr), καθώς και για τις ενέργειες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση και προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Γ’ Κινητικότητας, μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, αναφέροντας τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου (στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφέρεται ως κωδικός υποβολής) τον οποίο έλαβαν, αιτούμενοι την αποδέσμευσή τους από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων.
Στη συνέχεια, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας, μόνο με email στο protocol@minedu.gov.gr και όχι ταχυδρομικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Αίτηση του εκπαιδευτικού
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/08-12-2014).
3) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
4) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη διετία από την ημερομηνία διορισμού. Επιπλέον, να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά.
5) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *