Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί: Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασίες, προθεσμίες

Τα επόμενα βήματα μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των διοριζόμενων εκπαιδευτικών είναι:

  • Ή έκδοση κωδικού εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για καθένα νεοδιοριζόμενο – Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει περί τις 5 ημέρες.
  • Η έκδοση ΦΕΚ με τα ονόματα των διορισθέντων – Έως 11 Αυγούστου 2022
  • Ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ, για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για Ορκωμοσία και Ανάληψη υπηρεσίας.
  • Ανάληψη υπηρεσίας-Ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων μετά τις 15.08, πιθανά 17 έως 24 Αυγούστου 2022
  • Η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων.

A. Στοιχεία ταυτότητας, μισθοδοσίας

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Φωτοτυπία αποδεικτικού ξεχωριστά για το καθένα:

α) Α.Φ.Μ από Taxisnet

β) Α.Μ.Κ.Α

γ)Α.Μ.ΙΚΑ

3. Φωτοτυπία Αριθμού Λογ. Τράπεζας με το ΙΒΑΝ , με πρώτο δικαιούχο τον /την εκπαιδευτικό.

4. Γνωματεύσεις από Παθολόγο και από Ψυχίατρο. Εάν δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη διεύθυνση.

5. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α ́(για τους άντρες) (αναζητείται αυτεπάγγελτα αν δεν υπάρχει στην κατοχή του εκπαιδευτικού)

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών(συμπλήρωση στοιχείων για αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους ή τους έγγαμους γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). (για επίδομα τέκνων) Στη περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 25 ετών)ή υπηρετούντων τη στρατιωτική θητεία , ο /η εκπ/κός προσκομίζει βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης.

Πηγή: www.especial.gr

B. Τίτλοι σπουδών

1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου, και: •μετάφραση, •ΔΟΑΤΑΠ, •απολυτήριο ελληνικού Λυκείου

2. Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού τίτλου (σε περίπτωση που υπάρχει) όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης καθώς και η προσκόμιση της γενικής αναλυτικής αριθμητικής βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών. Αν δεν υπάρχει (αριθμητική βαθμολογία) στον τίτλο σπουδών, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση- πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται και μετάφραση και ΔΟΑΤΑΠ.

Γ . Προϋπηρεσία

1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας: ο/η εκπ/κός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας που επισυνάπτεται και την υποβάλει μαζί με τις βεβαιώσεις

. 2. Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η παραπάνω προϋπηρεσία ήσασταν ασφαλισμένος/η.(το εν λόγω έγγραφο αποτελεί προϋπόθεση για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4354/2015 , Φ.Ε.Κ.176/τ.Α ́/16-12-2015) Πηγή: www.especial.gr

*Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ , προσκομίζει στην Υπηρεσία και πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕ.Π.Α

Έντυπα προς συμπλήρωση που δίνονται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

8. ΥΟΠΕΥΘΥΝΗ ΣΗΛΩΣΗ ΠΑΛΙΟΥ Η΄ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

10. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πηγή: www.especial.gr

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *