Μη παρακολουθούντες μαθητές και θέσεις Υποδιευθυντών

Η  χαρακτηρισμός μαθητών ως μη παρακολουθούντων κατά τη λήξη του 1ου τετραμήνου, μέσω μια διαδικασίας ντόμινο μπορεί τελικά να επιφέρει μείωση του αριθμού των υποδιευθυντών.

Η σχετική νομοθεσία έχει ως εξής:

  1. Η Υ.Α. 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) αναφέρει: Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων των ΕΠΑΛ κάθε Α΄ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του μαθητή είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο μαθητής χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την Υ.Α.
  2. Η εγκύκλιος  Φ8/173856/Δ4/18-10-2016 που είναι σε ισχύ αναφέρει  “τα τμήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ωραρίου των Διευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 14, παρ. 13α του Ν.1566/1985, Α΄ 167), όπως και για τον ορισμό των Υποδιευθυντών ΕΠΑΛ (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α΄ 167) είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, τα οποία πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητέςΠατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο.
  3. Το με αρ. Φ3α/38356/Δ4/7-3-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ συνοψίζει τα παραπάνω και ζητά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας “Κατόπιν ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή της παρ 1. της με αριθμ. 18533/Δ4/02-02-2018 ( Β΄450 ) Υ.Α. σας διευκρινίζουμε τα εξής : Οι υφιστάμενες τοποθετήσεις Υποδιευθυντών στις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ. κατά το τρέχον σχολικό έτος, ενδέχεται να επηρεάζονται λόγω αλλαγών στα αριθμητικά δεδομένα των τμημάτων, όπως είχαν σχηματισθεί. Κατόπιν τούτων και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 1566/85 (Α’167) παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, λόγω αρμοδιότητας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *