ΜΑΘΗΤΕΙΑ: Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.).

Δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (αρ. φύλλου 2923 τ.  Β΄19-7-2018) Υ.Α. με θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.).

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να αποσπώνται ή να διατίθενται (ολικά ή μερικά) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα (1) σχολικό έτος εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΤΕ01 και ΤΕ02, ύστερα από αίτησή τους, προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που λειτουργούν στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και να υποβοηθούν το έργο των Ο.Υ.Μ. στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται πρέπει να ανήκουν οργανικά σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα όρια των οποίων λειτουργούν τα Κ.Π.Α., ενώ οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται μπορούν να ανήκουν και σε άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Για την απόσπαση και τη διάθεση των εκπαιδευτικών εκδίδεται πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία αναφέρονται: α) η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία μπορεί να αποσπάται ή να διατίθεται ο εκπαιδευτικός, β) ο απαιτούμενος αριθμός των εκπαιδευτικών, γ) οι ειδικότητες της παραγράφου 1 και δ) η προθεσμία εντός της οποίας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την αίτησή τους.

3. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διάθεση ή απόσπαση των εκπαιδευτικώνλαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών στα θέματα «Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας», την επιμόρφωσή τους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών στην περίπτωση της διάθεσης.

Άρθρο 2
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που αποσπώνται ή διατίθενται

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ή διατίθενται συμβάλουν με τη δράση τους στην εφαρμογή των προγραμμάτων μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. της περιοχής τους, καταθέτουν ανά μήνα στην αρμόδια διεύθυνση που έχουν αποσπαστεί ενημερωτική έκθεση για την δράση τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Ο.Υ.Μ. που έχουν οριστεί στην έδρα του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και υποβοηθούν το έργο των Ο.Υ.Μ. στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους -τάξης μαθητείας». Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις Ο.Υ.Μ. καθορίζονται στην αριθμ. 26385/2017 (Β΄ 491) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019, οπότε και παύει η ισχύς της αριθμ. Φ7/ 109381/ΓΔ4/29-6-2017 (ΦΕΚ 2275 Β΄) υπουργικής απόφασης

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *