Μαθητεία: Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Από 1/7/2020 ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής

Κοινή πρόσκληση για τη διάθεση θέσεων Μαθητείας σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημοσίου εκδόθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Ειδικότερα, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι φορείς του Δημόσιου Τομέα οφείλουν να προβούν στις
κάτωθι απαραίτητες ενέργειες:

  1. Να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr μέχρι 10 Ιουλίου 2020 τα εξής :
     Απόφαση του Δ.Σ του φορέα ή Απόφαση του ανώτατου μονοπρόσωπου ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα
     Στην περίπτωση που ένας φορέας του Δημοσίου έχει ήδη αποστείλει απόφαση σε προηγούμενη φάση υλοποίησης, με πρόβλεψη και δέσμευση προϋπολογισμού, περισσότερων του ενός έτους για συμμετοχή στα προγράμματα μαθητείας, απαιτείται η εκ νέου αποστολή απόφασης στην επόμενη φάση υλοποίησης για την περίοδο 2020-2021.
  2. Να προβούν σε εγγραφή στο portal του ΟΑΕΔ (για όσους φορείς δεν έχουν εγγραφεί κατά τα προηγούμενα χρόνια)

Καλούνται οι δημόσιοι φορείς να επισπεύσουν την έκδοση αποφάσεων και την αποστολή τους ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mathiteia_apofaseis@minedu.gov.gr και mathiteia@oaed.gr για τον έγκαιρο προγραμματισμό της επόμενης περιόδου 2020-2021.

Οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας θα δηλωθούν και στη διαδικτυακή πύλη (portal) www.oaed.gr για την περίοδο 2020-21 ,στην ειδική εφαρμογή για τη Μαθητεία. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα ξεκινήσει στις 1/7/2020 στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας» ενώ συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 11320 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας περιόδου 2020-21.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *