ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου: Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Όταν η Φύση δημιουργεί … πολιτισμό»

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου  προτίθεται να προβεί στην ανανέωση λειτουργίας του  Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  70221/Γ7/23-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης  ΣΕΠΕΔ  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Τμήμα Δ΄) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής. Η συμπλήρωση των στοιχείων των ενδιαφερομένων γίνεται στην ηλεκτρονική φόρμα, https://goo.gl/forms/82qil36CeTKU90aE3 προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα ανανέωσης λειτουργίας του  Δικτύου για το σχολικό έτος 2018-2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2018.

Η πρόσκληση αφορά:

– τους Συντονιστές/τριες Ε. Ε. για τον κλάδο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία

                – τα ΚΠΕ, ως συνεργαζόμενα ΚΠΕ

– τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη)

– τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη και ως κομβικοί συνεργάτες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

– τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου που αναφέρεται παραπάνω.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *