Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Έναρξη των διαδικασιών ίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόταση της Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής

Τα Κ.Ε.Ε ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4521/2-3-2018.

Η φοίτηση στα Κ.Ε.Ε. παρέχεται δωρεάν. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε..

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 960 ωρών, που μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με τη φοίτηση, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου.
Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία και επίδοση του εκπαιδευομένου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση για τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι εκπαιδευόμενοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.
Το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επιμέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό.

Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απογευματινές μόνο ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στο οικείο Α.Ε.Ι..
Για τους εκπαιδευόμενους που δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, υπάγονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004, μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ήδη ο σχεδιασμός προχωρεί και, όπως ανέφερε στην Καθημερινή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, θα επιδιωχθεί τα προγράμματα να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τον   κ. Λάζαρο Βρυζίδη, αντιπρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του νέου ΑΕΙ, η επιδίωξη είναι να λειτουργήσουν αρχικά περίπου δέκα διετή προγράμματα. Αυτά θα σχετίζονται με επαγγέλματα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, με logistics και προστασία του περιβάλλοντος, με τουριστικά και εξυπηρέτηση πελατών, με μηχανογραφημένη λογιστική για ναυτιλιακές επιχειρήσεις, με φροντίδα ατόμων μεγάλης ηλικίας, με χρήση και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων, με σύγχρονες καλλιέργειες.

Τα αντικείμενα έχουν επιλεγεί σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ θα λειτουργήσουν σε υποδομές δήμων της Δυτικής Αττικής.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *