Ι.ΠΟ.Δ.Ε.: 25ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης (http://www.ipode.gr) διοργανώνει το 25ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα»,

στην Πάτρα στις 22 – 24 Ιουνίου 2018.
Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.
Το Συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως εξής:
• Πανεπιστημιακούς
• Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
• Ειδικούς επιστήμονες
• Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
• Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
• Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
• Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
• Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
• Πολιτικά κόμματα
και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
1. Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
2. Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
3. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς ομιλητές
4. Γλώσσα και γραμματισμός
5. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
6. Ετερότητα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
7. Εκπαιδευτική Έρευνα
8. Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική
9. Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
10. Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
11. Εκπαιδευτική Πολιτική
12. Κοινωνική Παιδαγωγική
13. Προσχολική Εκπαίδευση
14. Πληροφορική – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
15. Ειδική Αγωγή: Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Κοινωνική Παιδαγωγική και Μαθησιακές δυσκολίες
16. Aνακαλυπτική μάθηση στην εκπαιδευτική πράξη
17. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
18. Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
19. Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων – στρατηγικές διδασκαλίας με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
20. Κλασική αρχαιότητα και χριστιανισμός
Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι εκτός των παραπάνω μπορούν να προτείνουν θέματα και θεματικές
Γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.
Συμμετοχή στο συνέδριο
Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.

Όσοι όμως επιθυμούν να πάρουν το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει:
1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
2. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο
3. Άλλο υλικό (αν υπάρχει)
καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ως ακολούθως:
Σύνεδροι Οικονομική συμμετοχή
Εισηγητές (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών) 50
Ακροατές 20
Φοιτητές ακροατές 15
Επίσης μετά το πέρας του συνεδρίου και την ολοκλήρωση των πρακτικών, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες που κατέβαλαν την οικονομική συμμετοχή, εισηγητές και ακροατές, ηλεκτρονική διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης για την απόκτηση του ηλεκτρονικού τόμου των πρακτικών του συνεδρίου.
Ειδικότερα για τους εισηγητές ισχύουν τα εξής:
• Το κόστος συμμετοχής κάθε εισηγητή, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, και εφόσον ο αριθμός των ανακοινώσεών του δεν ξεπερνά τις δυο, αυτόνομα ή σε συγγραφική ομάδα, παραμένει το ίδιο, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
• Για κάθε ανακοίνωση πέραν των δύο, κάθε συγγραφέας επιβαρύνεται με το ποσό των 50€ έκαστη.
• Συμμετοχή πληρώνουν όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν σε μία ανακοίνωση
• Η συμμετοχή με αναρτημένη ανακοίνωση (poster) γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου
Δηλώσεις συμμετοχής εισηγητών και προδιαγραφές εισηγήσεων – ανακοινώσεων
Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να συμπληρώσουν απαραιτήτως την online αίτηση εγγραφής εισηγητή στην ιστοσελίδα http://25synedrio.inpatra.gr/?page_id=65 και να αποστείλουν:
1. Ολοκληρωμένο το κείμενο της εισήγησης μέχρι τις 14 Ιουνίου 2018, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία κρίσης:
• Η έκταση του κειμένου κυμαίνεται μεταξύ 4500 – 5500 λέξεις (μαζί με βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
• Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της ανακοίνωσης με πεζοκεφαλαία και ακολουθούν το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων και οι ιδιότητές τους.
• Ακολουθούν περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (80-100 λέξεις έκαστη).
• Σύντομα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα/των συγγραφέων στο τέλος του κειμένου μετά τη βιβλιογραφία (45-60 λέξεις έκαστος συγγραφέας σε πεζό κείμενο).
• Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι με μορφή υποσημειώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων – ανακοινώσεων είναι αναρτημένες στο: http://periodiko.inpatra.gr/
• Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση 25synedrio@inpatra.gr
4. Όσοι από τους εισηγητές δεν έχουν ολοκληρώσει το κείμενό τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018 τίτλο εισήγησης και περίληψη, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου για παρουσίαση.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία κρίσης του κειμένου θα πραγματοποιηθεί όταν παραδοθεί το ολοκληρωμένο κείμενο, που δεν μπορεί να είναι αργότερα από 20 ημέρες από τη λήξη του συνεδρίου.
5. Στην περίπτωση που οι εισηγητές είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει στην δήλωση συμμετοχής να αναγράφονται όλα τα ονόματα των εισηγητών με τις ιδιότητές τους.
Τα κείμενα με την παραλαβή τους αποστέλλονται στην επιτροπή κριτών, και με την απάντησή τους ενημερώνονται οι συγγραφείς των ανακοινώσεων για την αποδοχή ή την απόρριψη του κειμένου τους. Κείμενα ανακοινώσεων που θα  παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά.
Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:
• παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου διά ζώσης ή αναρτημένες
• εγκριθούν από τους κριτές και
• ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *