Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Πορεία πληρωμών των ΔΙΕΚ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα πλαίσια ενημέρωσης σχετικά με την πορεία πληρωμών των ΔΙΕΚ διευκρινίζει τα κάτωθι:

  • Έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των πιστοποιημένων εκπαιδευτών με τρόπο πληρωμής ΙΚΑ & Τ.Π.Υ. περιόδου 2017Β και 2018 Α. (Όσοι δεν είχαν αποπληρωθεί λόγω εκκρεμοτήτων έως τις 27/07/2018 θα πληρωθούν στις 27/08/2018 μέσω Ε.Α.Π.)
  • Μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης της παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.4473/2017 η ημερομηνία «06.09.16» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «01.09.18» (ΦΕΚ 4559/2018), το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών με τρόπο πληρωμής ΙΚΑ για την περίοδο 2017 Β & 2018 Α. Οι εκπαιδευτές θα πληρωθούν μέσω της Ε.Α.Π. στις 27/08/2018.
  • Διευκρινίζεται ότι στις πληρωμές που ολοκληρώνονται μέσω Ε.Α.Π. περιλαμβάνονται εκτός από το πληρωτέο ποσό των δικαιούχων εκπαιδευτών, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και το σύνολο των παρακρατούμενων φόρων που προκύπτουν από τις εν λόγω πληρωμές.
  • Η πληρωμή των προμηθευτών των ΔΙΕΚ για οφειλές έως 30/06/2018 συνεχίζεται σύμφωνα με την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Σχετικά με την πορεία πληρωμών των υπολοίπων έργων που υλοποιεί το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  • Οι σχολικές καθαρίστριες για το σχολικό έτος 2017-2018 (με λήξη τις 30/06/2018) έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους.
  • Οι αποπληρωμές των Φοιτητικών-Σπουδαστικών Εστιών είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης για όσους προμηθευτές έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται.
  • Ολοκληρώνονται καθημερινά πληρωμές των ΚΠΕ για το διάστημα έως 30/06/2018.
  • Έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές πιστοποιημένων εκπαιδευτών ΣΔΕ, με τρόπο πληρωμής ΙΚΑ για διάστημα 12/2017 έως 30/06/2018

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *