Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη επτά (7) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Έως 18/6 η υποβολή αιτήσεων

Το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχουν οι προσλαμβανόμενοι), επτά (7) Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει έως σήμερα, επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε υποψηφίων διδακτόρων είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι που θα επιλεγούν πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», για το ακαδημαϊκό έτος  2019-2020:

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» για το ακαδ. έτος 2019-2020, λαμβάνοντας υπόψιν α) τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου που υπηρετούσαν ως καθηγητές στο πρώην Τμήμα Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων β) τις προβλέψεις του Ν.4559/2018 γ) το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων», προτείνεται η προκήρυξη θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Α. «Ηχητική Παραγωγή & Μεταπαραγωγή» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

Στο πλαίσιο του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου θεραπεύονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στα διάφορα στάδια παραγωγής του ήχου, στη μουσική παραγωγή, μεταπαραγωγή, αλλά και την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων. Το ιδιαιτέρως ευρύ γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για την επαρκή κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου απαιτεί έναν υπότροφο που θα είναι κάτοχος σχετικών τίτλων σπουδών και που θα έχει σημαντική πρακτική εμπειρία στο αντικείμενο.

Προσόντα:

Λόγω της ιδιαίτερα τεχνικής φύσης του αντικειμένου αλλά και του εύρους του θεωρητικού υποβάθρου που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη των θεμάτων του, ο υποψήφιος ΑΥ θα πρέπει να είναι κάτοχος σχετικού με την μουσική τεχνολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να έχει αξιοσημείωτη πρακτική εμπειρία στο πεδίο εφαρμογών του τομέα. Κατά συνέπεια  δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ωστόσο θα συνεκτιμηθεί η μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

Β. «Οργανολογία & Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

Το γνωστικό αντικείμενο «Οργανολογία & Σχεδιασμός Μουσικών Οργάνων» σκοπεύει στη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία των θεμάτων που αφορούν στην ανάλυση, στην μελέτη και στον σχεδιασμό του μηχανικού μοντέλου λειτουργίας των μουσικών οργάνων, αλλά και στην έρευνα των ιδιοτήτων των υλικών κατασκευή τους. Για την επαρκή θεραπεία του γνωστικού αντικειμένου ο κατάλληλος υποψήφιος ακαδημαϊκός υπότροφος θα πρέπει να είναι κάτοχος σχετικών τίτλων σπουδών και να έχει αξιοσημείωτη πρακτική εμπειρία στα θέματα σχεδιασμού και συντήρησης μουσικών οργάνων.

Προσόντα:

Ο επιστημονικός χαρακτήρας του γνωστικού αντικειμένου απαιτεί υποψήφιο με διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με θέματα ιδιοτήτων των υλικών κατασκευής αλλά και της μηχανολογίας των μουσικών οργάνων. Επιθυμητό́ προσόν είναι επίσης και η εξοικείωση με (ή και πρακτική εμπειρία σε) εκτελεστικές πρακτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που άπτονται της εφαρμογής της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια μουσικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου θα συνεκτιμηθεί η επίδειξη σχετικού ερευνητικού έργου αλλά και η μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

Γ. «Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία» θεραπεύονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στις τεχνικές ηχογράφησης και στην τέχνη της μίξης του ήχου στο περιβάλλον του σύγχρονου στούντιο. Ο ιδιαίτερα απαιτητικός χαρακτήρας του γνωστικού αντικειμένου απαιτεί έναν υπότροφο που θα είναι κάτοχος σχετικών τίτλων σπουδών και που θα χαρακτηρίζεται από βαθιά γνώση και εμπειρία στα θέματα της μουσικής παραγωγής στο στούντιο, της τεχνολογίας και της αισθητικής ήχου γενικότερα.

Προσόντα:

Ο διττός χαρακτήρας του αντικειμένου (τεχνικό/καλλιτεχνικό) απαιτεί ακαδημαϊκό υπότροφο που θα κατέχει κατά το ελάχιστο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τα θέματα της μουσικής τεχνολογίας, αλλά και που θα έχει σημαντικό εμπειρία στον τομέα της μουσικής παραγωγής στο στούντιο. Επιθυμητές είναι οι γνώσεις σε θέματα ηχητικής προβολής και διαδραστικών συστημάτων παραγωγής ήχου. Θα συνεκτιμηθεί η μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

Δ.  «Εθνομουσικολογία & Δημιουργική Πράξη» [Χειμερινό εξάμηνο μόνο]

Το γνωστικό αντικείμενο «Εθνομουσικολογία & Δημιουργική Πράξη» στοχεύει στη θεραπεία των θεμάτων που άπτονται του κλάδου της Εθνομουσικολογίας και που αφορούν στην έρευνα, την ανάλυση και την μελέτη των μουσικών παραδόσεων διαφόρων πολιτισμών, συμπεριλαμβανομένων των κατά τόπους μουσικών ιδιωμάτων της χώρας μας. Επιθυμητό προσόν του υποτρόφου είναι η εξοικείωση με (ή και πρακτική εμπειρία σε) εκτελεστικές πρακτικές και καλλιτεχνικά αντικείμενα που άπτονται του συγκεκριμένου χώρου.

Προσόντα:

Για την πλήρη θεραπεία του γνωστικού αντικειμένου απαιτείται ο υποψήφιος να κατέχει κατ’ελάχιστον σχετικό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με έμφαση στις ανθρωπολογικές πτυχές των ζητημάτων που σχετίζονται με τη μουσική κουλτούρα των διαφόρων περιοχών του κόσμου. Επιθυμητή είναι η τυχόν ειδίκευση σε μουσικές παραδόσεις, εγχώριες ή μη, η ικανότητα μουσικής εκτέλεσης στα πλαίσια του αντικειμένου, καθώς και η επίδειξη συγγραφικού ή άλλου είδους ερευνητικού έργου. Σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι, επίσης, η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

Ε.  «Ηλεκτρονικά» [Εαρινό εξάμηνο μόνο]

Το γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά» στοχεύει στη πλήρη θεραπεία των θεμάτων που αφορούν στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου, με έμφαση στη χρήση των οπτικών τεχνολογιών. Για την επαρκή θεραπεία του γνωστικού αντικειμένου ο κατάλληλος υποψήφιος ακαδημαϊκός υπότροφος θα πρέπει να είναι κάτοχος σχετικών τίτλων σπουδών και να έχει βαθιά επίγνωση των χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου που βρίσκουν εφαρμογή στο περιβάλλον του στούντιο ή στην ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, αλλά και των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν ο τομέας της Οπτο-ηλεκτρονικής και των νέων υλικών.

Προσόντα:

Ο επιστημονικός χαρακτήρας αλλά και το εύρος του γνωστικού αντικειμένου απαιτεί υποψήφιο με διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με τα θέματα των ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου, των οπτο-ηλεκτρονικών τεχνολογιών που σχετίζονται με την ηχητική παραγωγή, καθώς και με τις ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών. Θα συνεκτιμηθεί η επίδειξη σχετικού ερευνητικού έργου αλλά και η μακροχρόνια διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.

ΣΤ. «Μουσική Παραγωγή για την Τηλεόραση, το Θέατρο και τον Κινηματογράφο» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

Στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου θεραπεύονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην μουσική παραγωγή και στον ηχητικό σχεδιασμό για την Τηλεόραση, το Θέατρο, τον Κινηματογράφο. Είναι ιδιαιτέρως επιθυμητό (ως κριτήριο επιλογής) ο υπότροφος να μπορεί να επιδείξει  πλούσιο καλλιτεχνικό έργο και σημαντικό αριθμό συνεργασιών στους συγκεκριμένους καλλιτεχνικούς τομείς και για το λόγο αυτό, η κατοχή σχετικών τίτλων σπουδών δεν είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους που πληρούν το παραπάνω κριτήριο.

Προσόντα:

Λόγω της ιδιαίτερα καλλιτεχνικής φύσης του αντικειμένου σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του υποτρόφου θα είναι το σχετικό με το αντικείμενο έργο που θα επιδείξει ο υποψήφιος και ως εκ τουτου δεν είναι απαραίτητη η κατοχή ανάλογου διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Επιθυμητή είναι, ωστόσο, η γνώση του σε θέματα αισθητικής της μουσικής και μουσικού πολιτισμού γενικότερα.

Ζ. «Πληροφορική (εργαστήριο)» [Χειμερινό/Εαρινό εξάμηνο]

Το γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική (εργαστήριο)» στοχεύει στη θεραπεία των θεμάτων που αφορούν στην μελέτη και στην πρακτική εφαρμογή της επιστήμης της Πληροφορικής και των τεχνολογιών αυτής. Λόγω της ιδιαίτερης πρακτικής και εργαστηριακής φύσης του γνωστικού αντικειμένου, είναι απαραίτητη η πρακτική εμπειρία του υποψηφίου και ως εκ τούτου είναι εφικτή η κάλυψη της θέσης από υπότροφο ο οποίος θα έχει κατ’ ελάχιστον εξαιρετική τεχνική προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Προσόντα:

Λόγω της πρακτικής και εργαστηριακής φύσης του γνωστικού αντικειμένου, η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου δεν είναι απαραίτητη και ως εκ τούτου είναι εφικτή η κάλυψη της θέσης από υπότροφο ο οποίος θα έχει κατ’ ελάχιστον εξαιρετική τεχνική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η διδακτική εμπειρία σε ανάλογα γνωστικά αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί.

Σημειώνεται ότι όλες οι ανωτέρω θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων είναι πλήρους απασχόλησης (16 ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα και 24 ώρες λοιπό ερευνητικό έργο). Η προκήρυξή τους απαιτεί την διάθεση επτά (7) συνολικά πιστώσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων στο Τμήμα.

To αντικείμενο απασχόλησης των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων που θα επιλεγούν (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό), θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων» και τις εν γένει ανάγκες του.

Ως πλήρης απασχόληση θεωρείται το σύνολο των σαράντα (40) , εκ των οποίων κατ’ ελάχιστο έξι (6) και μέγιστο δεκαέξι (16) διδακτικό θεωρητικό και εργαστηριακό έργο και το υπόλοιπο ερευνητικό.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή μέχρι και την 18η Ιουνίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Παν/μίου – (κ. Μαρία Μαυρωνά, Ιωάννου Θετόκη 72, 49132, Κέρκυρα  – τηλ. 26610-87418 & φαξ: 26610-87433).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις οποίες θα αναφέρεται και το γνωστικό αντικείμενο, θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.

2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών

3. Αντίγραφα των όποιων τίτλων σπουδών τους. Εάν αυτοί έχουν χορηγηθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού

    θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

4.  Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).

5. Για τους πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Όποιος επιλεγεί και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα γνωματεύσεις ιατρών:

(α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και

(β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες να πιστοποιείται η καταλληλότητα από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης (άρθρο 7, Ν. 4210/2013, τ. Α΄ 254).

Επίσης, για όποιον επιλεγεί, και δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ, η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.

β)   Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

γ)   Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

    Όποιος επιλεγεί και είναι δημόσιος υπάλληλος ή μέλος ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα σχετική άδεια από την υπηρεσία του.

Η πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων βάσει της παρούσας Προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  όσα ορίζονται στην υποπαράγραφο «γ της παρ. 4 του άρθρ. 19 του Ν. 4452/2017» και εφόσον εγκριθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του Τμήματος  (κ.Μαρία Μαυρωνά, τηλ.: 26610-87418).

Ο Πρύτανης

του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *