Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκού υποτρόφου

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των
μαθημάτων, των εργαστηρίων, των ωρών διδασκαλίας και το ερευνητικό έργο που θα παρέχει ο
προσλαμβανόμενος), Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 29 του Ν.
4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 4. του άρθρ.19 του Ν. 4452/2017 και ισχύει
μέχρι σήμερα και την παρ. 2 του αρθρ.466 του Ν.4957/2022, επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους, είτε
κατόχου διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίου διδάκτορα, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη
διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου, που θα καθορίζεται και θα
εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.
Ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος που θα επιλεγεί πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι γνωστικού
αντικειμένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 με δυνατότητα ανανέωσης
μέχρι 3 έτη:
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Περιβαλλοντική Μηχανική και Ανάλυση»
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την 26/10/2022 να υποβάλουν αυτοπροσώπως (κατόπιν
ραντεβού) ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου
Πανεπιστημίου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Γραμματεία του
Τμήματος, (Μ. Μινώτου -Γιαννοπούλου 26), Τ.Κ. 29100 Ζάκυ νθος – τηλ. 2695021050-3 &
φαξ: 2695042977).
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου Γραμματείας
του Τμήματος
Ευαγγελία Πυλαρινού

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *