Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Έναρξη 4ου Κύκλου της Β’ Επιμορφωτικής Φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». Μέχρι 3/2 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τον τελευταίο κύκλο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (ΟΠΣ: 5008057), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 39 ωρών υλοποιείται στην παρούσα φάση εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης), κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2023, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:


• ΘΕ1: «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» (6 ώρες)
• ΘΕ2: «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας» (6 ώρες)
• ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» (6 ώρες)
• ΘΕ4: «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων» – «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση» (6 ώρες)
• ΘΕ5: «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Πληροφόρηση» (6 ώρες)
• ΘΕ6: «Επιχειρηματικότητα» (6 ώρες)
• ΘΕ7: «Καλές Πρακτικές – Συμπεράσματα» (3 ώρες)


Μέχρι σήμερα, περισσότεροι/ες από 3.000 εκπαιδευτικοί ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτές/ριες Ι.Ε.Κ. έχουν επωφεληθεί από την συγκεκριμένη Πράξη, συμμετέχοντας στις προηγούμενες φάσεις υλοποίησης της επιμόρφωσης, έχοντας αποκτήσει γνώσεις γύρω από τα κρίσιμα αυτά θέματα και συνεχίζοντας να υποστηρίζουν ενεργά τον θεσμό της μαθητείας.
Η Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους/τις επιμορφούμενους/ες, τους/τις επιμορφωτές/ριες και όλους/ες όσους/ες συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση των επιμορφώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/τριες υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από τη Παρασκευή 20/01/2023 έως και τη Παρασκευή 03/02/2023 και ώρα 15:00

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *