Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό. Από 10 έως 24/9 η υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση.

Ο προσδιορισμός των θέσεων και το γνωστικό αντικείμενο της κάθε θέσης προσδιορίζεται ως εξής:
Θέση Γνωστικό Αντικείμενο/ Κλάδος Αριθμός
θέσεων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β’
ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ 70 με εξειδίκευση στην ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εκπαιδευτικού έργου 1
ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ) 1
ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) 1
ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) 1
Σύνολο θέσεων Συμβούλων Β΄ 6

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 10/09/2021 και ώρα 13:00 έως τις 24/09/2021 και ώρα 13:00.

Για υποβολή αίτησης κάντε κλικ εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *