ΙΚΥ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Erasmus+ 2021

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2021 — EAC/A01/2021 Πρόγραμμα Erasmus+ (2021/C 103/11)

1.   Εισαγωγή και στόχοι

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων υπόκειται στα ακόλουθα:

την έκδοση χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις από τη νομοθετική αρχή της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του προγράμματος Erasmus+ και για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.
τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής που συστάθηκε με τη βασική πράξη σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση του Erasmus+ το 2021.
την έγκριση από την Επιτροπή του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2021, μετά τη διαβούλευση με την επιτροπή του προγράμματος.
τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2021 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2021 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή εάν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.
τον ορισμό του εθνικού οργανισμού από την εθνική αρχή και την αποδοχή από την Επιτροπή, καθώς και την υπογραφή των συμφωνιών συνεισφοράς.

Ως εκ τούτου, η κοινοποίηση αυτή δεν δεσμεύει νομικά την Επιτροπή (την αναθέτουσα αρχή). Σε περίπτωση που τουλάχιστον μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούται, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εγκαταλείψει ή να ακυρώσει την παρούσα πρόσκληση και να προκηρύξει άλλες με διαφορετικό περιεχόμενο και κατάλληλες προθεσμίες υποβολής.

2.   Δράσεις

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος Erasmus+:

Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων

Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
Δραστηριότητες συμμετοχής των νέων

Βασική δράση 2 (ΒΔ2) — Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων

Συμπράξεις για συνεργασία:—Συμπράξεις συνεργασίας—Συμπράξεις μικρής κλίμακας
Συμπράξεις για αριστεία:—Κέντρα επαγγελματικής αριστείας—Ακαδημία Εκπαιδευτικών του Erasmus+—Δράση του προγράμματος Erasmus Mundus
Συμπράξεις για τη στήριξη της καινοτομίας:—Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας
Αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Βασική δράση 3 (ΒΔ3) — Στήριξη της χάραξης πολιτικής και της συνεργασίας

Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί

Δράσεις Jean Monnet:

Jean Monnet στον τομέα της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης

3.   Επιλεξιμότητα

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο οργανώσεων νεολαίας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων ατόμων και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας καθώς και για στρατηγικές εταιρικές σχέσεις στον τομέα της νεολαίας.

Οι ακόλουθες χώρες του προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ (1):

τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη,
τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα:—οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία (2),—οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: η Δημοκρατία της Τουρκίας, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και η Δημοκρατία της Σερβίας (3).

Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ είναι ανοικτές σε οργανισμούς από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ 2021 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους συμμετοχής.

4.   Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 2 453,5 εκατομμύρια EUR:

Εκπαίδευση και κατάρτιση:EUR2 153,1 εκατομμύρια
Νεολαία:EUR244,7 εκατομμύρια
Αθλητισμός:EUR41,7 εκατομμύρια
Jean Monnet:EUR14 εκατομμύρια

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όπως και η κατανομή του, είναι ενδεικτικός και εξαρτάται από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Erasmus+ 2021, μπορεί δε να τροποποιηθεί με την επιφύλαξη τροποποίησης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας του Erasmus+. Οι πιθανοί υποψήφιοι καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στα ετήσια προγράμματα εργασίας του Erasmus+ και στις τροποποιήσεις τους, που δημοσιεύονται στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_el όσον αφορά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κάθε δράση που καλύπτει η πρόσκληση.

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων ποικίλουν, σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.

Οι δικαιούχοι μπορούν να δηλώνουν δαπάνες για την εργασία που εκτελούν εθελοντές στο πλαίσιο δράσης ή προγράμματος εργασίας, βάσει μοναδιαίων δαπανών που εγκρίνονται και ορίζονται στην απόφαση (2019) 2646 της Επιτροπής. Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών εθελοντών.

5.   Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω είναι σε ώρα Βρυξελλών.

Βασική δράση 1
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης11 Μαΐου στις 12:00
Κινητικότητα των ατόμων στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων11 Μαΐου στις 12:00
Διαπιστεύσεις Erasmus στους τομείς της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων19 Οκτωβρίου στις 12:00
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας11 Μαΐου στις 12:00
Κινητικότητα των ατόμων στον τομέα της νεολαίας5 Οκτωβρίου στις 12:00
Βασική δράση 2
Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, εκτός από εκείνες που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ20 Μαΐου στις 12:00
Συμπράξεις συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, που υποβάλλονται από ευρωπαϊκές ΜΚΟ20 Μαΐου στις 17:00
Συμπράξεις συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού20 Μαΐου στις 17:00
Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας20 Μαΐου στις 12:00
Συμπράξεις μικρής κλίμακας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας3 Νοεμβρίου στις 12:00
Συμπράξεις μικρής κλίμακας στον τομέα του αθλητισμού20 Μαΐου στις 17:00
Κέντρα επαγγελματικής αριστείας7 Σεπτεμβρίου στις 17:00
Ακαδημία Εκπαιδευτικών του Erasmus7 Σεπτεμβρίου στις 17:00
Δράση του προγράμματος Erasmus Mundus26 Μαΐου στις 17:00
Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας7 Σεπτεμβρίου στις 17:00
Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας1 Ιουλίου στις 17:00
Αθλητικές διοργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα20 Μαΐου στις 17:00
Βασική δράση 3
Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί24 Ιουνίου στις 17:00
Δράσεις και δίκτυα Jean Monnet2 Ιουνίου στις 17:00
 Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.

6.   Αναλυτικές πληροφορίες

Τους λεπτομερείς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μπορείτε να τους βρείτε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ 2021 στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_el

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που διατυπώνονται στον εν λόγω οδηγό ισχύουν πλήρως για την παρούσα πρόσκληση.


(1)  Στις δραστηριότητες Jean Monnet μπορούν να συμμετέχουν οργανισμοί από όλο τον κόσμο.

(2)  Με την επιφύλαξη της απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

(3)  Με την επιφύλαξη της υπογραφής των διμερών συμφωνιών σύνδεσης.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *