ΙΚΥ: Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων που αφορούν υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος Κύκλος, γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε «Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων», σύμφωνα με την οποία:

α) ο αριθμός των θέσεων υποτροφιών αυξήθηκε από 330 σε 700 θέσεις (υπερδιπλασιασμός),

β) ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (17-4-2018) και

γ) παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των τελικών παραδοτέων.

Η Επικαιροποιημένη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων – υποψηφιοτήτων καθώς και όλες οι Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ

Η Προκήρυξη 700 υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»- 2ος Κύκλος σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *