ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ11 στο έργο Erasmus + Sport: «Identifying And Motivating Youth Who Mostly Need Physical Activity:Impact»

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη 11/08-03-2018 του Δ.Σ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ SPORT με τίτλο «Identifying and Motivating  youth who mostly need Physical ACTivity: IMPACT».

Στο πλαίσιο αυτό καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) σε όλη τη χώρα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης  του έργου IMPACT το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί κατά τo σχολικό έτος 2018-19, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται παρακάτω.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΕΡΓΟΥ

To ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Identifying and Motivating  youth who mostly need Physical ACTivity:IMPACT» σκοπό έχει να διευκολύνει και να υποστηρίξει επιστημονικά την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής από ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση χωρίς αποκλεισμούς, της αθλητικής συμμετοχής και της φυσικής δραστηριότητας, μαθητών/τριών που δεν συμμετέχουν στον αθλητισμό και την άσκηση.  Το συγκεκριμένο έργο μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας για την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα περιλαμβάνει τρόπους αύξησης της παρακίνησης και του ενδιαφέροντος των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής, ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για την αξία της τακτικής φυσικής δραστηριότητας, υιοθέτηση και εκτέλεση στόχων για άσκηση/άθληση μετά το σχολείο, αλληλοϋποστήριξη των μαθητών/τριών για άθληση εντός και εκτός σχολείου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι 100 συνολικά εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής  (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο IMPACT θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ώστε να προωθήσουν τη φυσική δραστηριότητα στους μαθητές/τριές τους σε σχέση με την υγεία και την ποιότητα ζωής. Οι Διευθυντές/τριες και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το σχολείο τους, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν 100 εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα που διδάσκουν στην Στ τάξη του Δημοτικού, στις Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στην Α΄ τάξη του ΛυκείουΤο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει προγραμματισθεί για τους μήνες Νοέμβριο2018, Δεκέμβριο 2018, Ιανουάριο 2019, Φεβρουάριο 2019 και Μάρτιο 2019, μία Τετάρτη κάθε μήνα που θα καθορισθεί και ώρα 19.30 – 21.00. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν την επιμόρφωση μέσω υπολογιστή από χώρο της επιλογής τους. Επιτυχής κρίνεται η συμμετοχή όσων εκπαιδευτικών θα παρακολουθήσουν και τα 5 webinars αλλά και θα υλοποιήσουν το  πιλοτικό πρόγραμμα στο σχολείο τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

 • Ενημέρωση/ επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του IMPACT.
 • Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή πρωτότυπων «Σχεδίων» και αξιολόγησή τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων.
 • Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου.
 • Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.
 • Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής προς την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.

Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της πιλοτικής φάσης ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με κατεύθυνση στην υγεία και την ποιότητα ζωής. Μέσω της συγκεκριμένης επιμόρφωσης θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/ αναδειχθούν:

 • οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,
 • η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
 • η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,
 • η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
 • η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η τελική επιλογή των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

 1. Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη βαθμίδα (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) και τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
 2. αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικο-οικονομικής στρωματοποίησης.

Οι εκπαιδευτικοί θα κατανεμηθούν τυχαία σε δύο ομάδες (Α και Β). Στην Ομάδα Α όπου θα υλοποιήσει την παρέμβαση (70 εκπαιδευτικοί) και στην Ομάδα Β όπου θα είναι η ομάδα «ελέγχου» (30 εκπαιδευτικοί). Στην αρχή και στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019, όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες και των δύο ομάδων θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τη φυσική δραστηριότητα και την παρακίνησή τους. Σε δείγμα σχολείων και των δύο ομάδων θα γίνουν επισκέψεις ερευνητών για επιτόπου αξιολόγηση του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Α θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διάρκεια του σχολικού έτους  2018-2019, ενώ οι εκπαιδευτικοί της Ομάδας Β θα  συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διάρκεια του 2019-2020. Η τυχαία επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτικών στις ομάδες θα γίνει από τους ερευνητές του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Υπεύθυνη του έργου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) των σχολικών μονάδων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/-τριας της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν οργανικά. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (https://iep.edu.gr/services/mitroo/).

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 πρωινή και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 πρωινή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: impact@iep.edu.gr

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *