ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων Π.Ε.Σ.

Πρόσκληση με ημερομηνία 27-2-2018 και θέμα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική υποστήριξη σχεδιασμού εξειδίκευσης δράσεων ΠΕΣ.

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Το έργο των εμπειρογνωμόνων για κάθε Κωδικό Θέσης (Κ.Θ.) περιγράφεται παρακάτω μαζί με τα αντίστοιχα παραδοτέα και τον προϋπολογισμένο χρόνο σε ανθρωπομήνες (Α/Μ).

Ο χρόνος που έχει προϋπολογισθεί σε Α/Μ χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της αμοιβής και δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη, όπως και ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 (Κ.Θ.1):
Αντικείμενο Κ.Θ.1 / Παραδοτέα:
Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης για τη συσχέτιση της ΜΔ με σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, ο ρατσισμός, η έμφυλη βία, ο σχολικός εκφοβισμός κ.λπ. Στοιχεία τεκμηρίωσης για την εμπειρογνωμοσύνη θα ληφθούν από τη διεθνή εμπειρία, από προηγούμενες σχετικές μελέτες και από τα δεδομένα της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης.
Επίσης, στο πλαίσιο έρευνας πεδίου για την ποιοτική διερεύνηση της μαθητικής διαρροής που διενεργείται από το ΙΕΠ, ο/η εμπειρογνώμονας θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων/δεδομένων έρευνας από τα σχολεία και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και για την επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων. Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής/τρια θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα που διενεργεί την έρευνα.
Παραδοτέα:
α) Μελέτη-Εμπειρογνωμοσύνη για τη συσχέτιση της ΜΔ με κοινωνικά φαινόμενα (κωδ. Π.1.2.1.6) (ημερομηνία παράδοσης έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Α/Μ: 5)
β) Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας (κωδ. Π.1.2.3.5 ) (ημερομηνία παράδοσης έως 31/03/2019, Α/Μ: 3)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 8
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 (Κ.Θ.2):
Αντικείμενο Κ.Θ.2 / Παραδοτέα:
Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο τη συσχέτιση της ΜΔ με την ΠΕΣ και τον σχετικό στατιστικό δείκτη. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δράσεων για τη μείωση της μαθητικής διαρροής και την εξειδίκευση των δράσεων σε στοχευμένες περιοχές ή ομάδες πληθυσμού που εντοπίζεται ένταση του προβλήματος. Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής/τρια θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ.
Παραδοτέα:
α) Μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη για τη συσχέτιση ΜΔ και ΠΕΣ και Προτάσεις στοχευμένων δράσεων (κωδ. Π.1.2.2.3) (ημερομηνία παράδοσης έως 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Α/Μ: 5)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 (Κ.Θ.3):
Αντικείμενο Κ.Θ.3 / Παραδοτέα:
Το έργο του/της εμπειρογνώμονα έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη της επιστημονικής ομάδας του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής του ΙΕΠ στην εφαρμογή της επικαιροποιημένης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της ΜΔ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Πράξης. Περιλαμβάνεται η καταγραφή των δεικτών ΜΔ και η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, ενώ περιοδικά (σε χρόνους που θα καθοριστούν από την Υπεύθυνη της Πράξης στη σχετική σύμβαση) θα εκδίδονται αποτελέσματα από τη μελέτη των δεικτών και εκθέσεις συμπερασμάτων.

Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εμπειρογνώμονας – ερευνητής τρια θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ.
Παραδοτέα:
α) Περιοδικές Εκθέσεις παρακολούθησης ΜΔ και συμπερασμάτων (κωδ. Π.1.2.3.6) (ημερομηνία παράδοσης έως 31/07/2019, Α/Μ: 10)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 10
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 (Κ.Θ.4):
Αντικείμενο Κ.Θ.4 / Παραδοτέα:
Το υπό ανάθεση έργο αναφέρεται στην επιλογή ή/και εκπόνηση παραγωγή πληροφοριακού – ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με θέματα μαθητικής διαρροής, προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω διάχυση στα σχολεία. Το πληροφοριακό υλικό θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, ο/η εμπειρογνώμονας – εκπαιδευτικός θα υποστηρίξει την επιστημονική ομάδα του Παρατηρητηρίου Μαθητικής Διαρροής του ΙΕΠ στην ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου συνεργασίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με άλλους φορείς, εκπαιδευτικούς και μη (του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση), οι οποίοι αναπτύσσουν σχετικές δράσεις είτε μπορούν να συνεισφέρουν εμπειρία και προτάσεις για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής.

Κατά την υλοποίηση του έργου του ο/η εκπαιδευτικός θα συνεργάζεται με την Υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ.
Παραδοτέα:
α) Πληροφοριακό υλικό για τα σχολεία (κωδ. Π.1.2.3.7) (ημερομηνία παράδοσης έως 31/07/2019, Α/Μ: 3)
β) Έκθεση αποτελεσμάτων συνεργασιών (κωδ. Π.1.3.1) (ημερομηνία παράδοσης έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, Α/Μ: 1)
Συνολικό Πλήθος Α/Μ: 4
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο του/της αντισυμβαλλομένου/ης θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σύμβαση, όπως αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης για το εκάστοτε παραδοτέο στο παρόν έγγραφο.
Κάθε αντισυμβαλλόμενος/η θα παραδώσει τα παραδοτέα του εντός της ανωτέρω χρονικής διάρκειας, σε χρόνους που θα ορίζονται στη σύμβαση.
Για την υπογραφή σύμβασης με δημόσιους υπαλλήλους θα απαιτηθεί προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη ως προς τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η.

Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης η έγκυρη και έγκαιρη προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στο πλαίσιο χρονικής ισχύος της σύμβασης, εφόσον απαιτείται ανανέωση.
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του εργολαβικού ανταλλάγματος για το ως άνω περιγραφόμενο έργο ανέρχεται σε 1.573,00€/Α/Μ χωρίς Φ.Π.Α. και 1.950,52 με Φ.Π.Α. (24%). Το ΙΕΠ, επιπλέον, θα καλύψει (επιπροσθέτως του ανωτέρου εργολαβικού ανταλλάγματος) τις τυχόν προκύπτουσες εργοδοτικές εισφορές βάσει της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Το συνολικό ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος θα αντιστοιχεί στο διάστημα ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα οριστούν στη σύμβαση. Η καταβολή από το Ι.Ε.Π. του ποσού του εργολαβικού ανταλλάγματος των αντισυμβαλλομένων για το παρασχεθέν έργο τους δύναται να γίνεται τμηματικά ανά παραδοτέο, υπό τους εξής όρους που θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:
 έγκρισης του σχετικού πρακτικού από το Δ.Σ. του ΙΕΠ της αρμόδιας επιτροπής, κατόπιν βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης από την Υπεύθυνη της Πράξης,
 την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό του Έργου,
 την έκδοση απόφασης έγκρισης πληρωμής προς το Λογιστήριο από το αρμόδιο όργανο του Ι.Ε.Π. και
 την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες (το
τιμολόγιο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά παραστατικά όπως π.χ. φορολογική ενημερότητα).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 1335 202 (κ. Ελένη Παπαδοπούλου) για θέματα κριτηρίων ή στο τηλέφωνο 213 1335 355 (κ. Σαββοπούλου, κ. Λειβαδίτης) για θέματα διαδικασιών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση του ΙΕΠ 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *