ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφούμενων για την προώθηση των εγγραμματισμών στην υποχρεωτική εκπαίδευση – Πιλοτική φάση

Το ΙΕΠ διενεργεί δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ.

  1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
    Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις θεματικές ενότητες του γλωσσικού,
    του εγγραμματισμού στα μαθηματικά, καθώς και του εγγραμματισμού στις Φυσικές Επιστήμες είναι απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, τις μελέτες ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών, τις εξελίξεις και τις αλλαγές στα συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα.
    Για τον λόγο αυτό το ΙΕΠ θα υλοποιήσει σχετική πιλοτική επιμορφωτική δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεικτές ομάδες/τμήματα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου) με δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α, Β΄και Γ’ Γυμνασίου). Αντικείμενο της επιμόρφωσης, η οποία εφαρμόζεται πιλοτικά και χωρίς χρηματοδότηση, είναι ο εγγραμματισμός στη γλώσσα και στην κατανόηση κειμένων, ο εγγραμματισμός στα μαθηματικά και ο εγγραμματισμός στις φυσικές επιστήμες.
    Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν τα φυσικά πρόσωπα που κατά την περίοδο υποβολής της αίτησής τους υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ02 ΠΕ03 και ΠΕ04, και οι ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις τάξεις.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο που είναι διαθέσιμο στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 05.05.2020 έως και 11.05.2020 και ώρα μέχρι τις 15:00 μμ., επιλέγοντας την αντίστοιχη Θεματική Κατηγορία Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ως προς τα δηλούμενα στοιχεία. Με την αίτηση ο/η ενδιαφερόμενος/η συμφωνεί ως προς την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων στο ΙΕΠ, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Χρήσιμα Έγγραφα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *