ΙΕΠ: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων ειδικών εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ το Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου με θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/13.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 5004/21-05-2018(ΑΔΑ:Ψ0ΔΚΟΞΛΔ26Ρ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1«Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το απόσπασμα του πρακτικού που περιλαμβάνει τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης καθώς και τον πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *