ΙΕΠ: Ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 3.10.2019

Το ΙΕΠ επεξεργάστηκε και απευθύνει ερωτηματολόγιο στους/στις εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών όλων των βαθμίδων των σχολείων της χώρας στο πλαίσιο διερεύνησης των επιμορφωτικών τους αναγκών και προτεραιοτήτων. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα θεωρείται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων και προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές ανάγκες τους. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον ιστότοπο του ΙΕΠ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://iep.edu.gr/lime2/index.php/683891?lang=el

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *